Priesterwijding kapelaan José Guerrero

Op zaterdag 3 juni heeft onze kapelaan José Eduardo Guerrero Hoyos de Priesterwijding ontvangen. Op het eerste gezicht lijkt het een beetje op het behalen van je diploma aan het einde van een jarenlange studie. Je hebt een grote inspanning verricht en nu is er het resultaat. Natuurlijk gaat er een lange studie aan de
Priesterwijding vooraf maar dat is niet het enige. Net als het huwelijk is ook het Priesterschap niet iets waarvoor je een diploma moet halen en dan ‘kun je het.’ Priester worden heeft alles te maken met ‘relatie’, met ‘jezelf geven aan God uit liefde’. Dat is ook de diepste reden dat de Kerk vasthoudt aan het celibaat. Iemand kan nóg zo slim en kundig zijn, van een priester wordt verwacht dat hij zijn priester-zijn beleeft op het niveau van een liefdesrelatie. Zoals man en vrouw in het huwelijk uit liefde heel hun leven met elkaar delen, zo geeft de priester zijn leven uit liefde aan de gemeenschap van de Kerk. Het celibaat is dus geen ‘disciplinaire maatregel’ om ervoor te zorgen dat de priester volledig beschikbaar is voor zijn werk voor de Kerk maar het is een uitnodiging tot een relationele levenswijze op niveau van het geloof. En om die reden: een Godsgeschenk.

We hebben de laatste jaren nogal wat buitenlandse priesters mogen verwelkomen in ons bisdom. Daar zijn we dankbaar voor. Het is een beetje de ‘omgekeerde missie’. Tot pakweg een jaar of 50 geleden werden vanuit Nederland duizenden missionarissen uitgezonden over de hele wereld om het geloof te verkondigen en kerkgemeenschappen op de bouwen in de Derde Wereld. Nu komen priesters uit alle landen van de wereld naar Nederland.

Onze vorige kapelaan Ranil Weerawarna kwam uit Sri-Lanka. Evenals de priesters uit India bleef hij priester van zijn eigen bisdom en werd ook in Sri-Lanka gewijd. De meeste priesters uit Aziatische landen gaan na verloop van tijd weer terug. Ze worden in zekere zin voor een aantal jaren ‘uitgeleend’. Onze kapelaan José wordt echter in Roermond tot priester gewijd en blijft voor onbepaalde tijd in ons bisdom. De bisschop van Roermond is de enige die hem kan overplaatsen. Dat komt omdat kapelaan José lid is van een nieuwe beweging in onze Kerk, de zgn. Neocatechumenale Weg. Deze beweging is een jaar of 20 geleden op verzoek van mgr. Wiertz naar ons bisdom gekomen. Zij heeft een eigen vormingshuis in ons bisdom: Huize Blankenberg in Cadier en Keer. De priesterstudenten wonen er samen, bidden en studeren maar de volgen de colleges op het Grootseminarie Rolduc. Ook in de voorbereiding op het Priesterschap en erna speelt de christelijke gemeenschapsbeleving een belangrijke rol. Minimaal twee keer per week ontmoeten de leden van een gemeenschap (plm. 15-20 personen o.l.v. een priester) elkaar voor viering,
gebed en studie. Bij gelegenheid zullen we u nog nader laten kennismaken met de Neocatechumenale Weg.


De Priesterwijding van diaken-kapelaan José heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 juni om 10.30u in de Kathedraal van Roermond, door mgr. Smeets. Kapelaan José wordt samen gewijd met diaken-kapelaan Andi Fred Garcia Merino uit Maastricht-Oost. Ook hij is lid van de Neocatechemenale Weg.

Het centrale deel van de wijdingsplechtigheid vormt het afleggen van de beloften van het priesterschap. Daarna volgt de aanroeping van de heiligen in de litanie. Dan legt de bisschop de wijdeling de handen op – gevolgd door de handoplegging door alle aanwezige priesters – en spreekt hij het wijdingsgebed, Daarna ontvangt de nieuwgewijde priester de tekenen van het priesterschap : de stola en het kazuifel. De bisschop zalft de handen van de wijdeling en deze ontvangt het brood en de wijn voor de Eucharistie. Het wijdingsgedeelte wordt afgesloten door de vredeswens door de bisschop en alle aanwezige priesters. De nieuwe priesters vieren samen met de bisschop de Eucharistie in concelebratie.
Kapelaan José doet zijn Eerste Mis in de Petruskerk op zondag 11 juni in de Hoogmis van 9.30u. Na de Mis vertrekt de Sacramentsprocessie waarin de wijdeling het Allerheiligste zal dragen.

Na de processie is er een receptie in de hal van Museum ‘Het Nieuwe Domein’ (De Domijnen) in de Kapittelstraat vlakbij de kerk en de pastorie.

Wij wensen onze kapelaan een goede voorbereiding toe en Gods rijkste zegen voor zijn
leven als Priester.
R. Merkx, deken