Nieuws

BISSCHP HARRIE SMEETS ERNSTIG ZIEK

Helaas gaat het niet goed met de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag 11 juni.

Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden.

Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voorafgaand aan het onderzoek in Maastricht het sacrament der zieken ontvangen. Hier heeft hij veel kracht uit geput. De bisschop laat vanaf zijn ziekbed weten zeer dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die hij heeft ontvangen. Ook is hij buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten. De bisschop vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te reageren. De bisschop spreekt zijn grote waardering uit voor de artsen en verpleegkundigen die hem in de ziekenhuizen van Roermond en Maastricht behandelen.

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf.

Wij vragen u allen te bidden voor een spoedig herstel van onze bisschop.

BROEDERSCHAP ANNULEERT OOK DE BEDEVAART KEVELAER 2021

De bedevaart naar Kevelaer zal ook dit jaar helaas geen doorgang vinden. Het bestuur van de Broederschap Sittard-Kevelaer heeft met pijn in het hart moeten besluiten de bedevaart te annuleren vanwege de coronacrisis.
Op dit moment is er teveel onzekerheid hoe de situatie na de zomer in Nederland en Duitsland zal zijn. Daardoor is het niet mogelijk om dit jaar de bedevaart naar Kevelaer te organiseren.
De voorbereidingen voor deze grote en grensoverschrijdende bedevaart moeten ruim van te voren beginnen. Daarom is nu de knoop doorgehakt, hoe vervelend dat ook is.
Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om op bedevaart naar Kevelaer te gaan. Noteert u daarom alvast maandag 12 september 2022 in uw agenda.

DEKEN VAN RENS NEEMT AFSCHEID

Deken van Rens neemt afscheid van ons dekenaat. Zie hiervoor bijgaande brief. Deken van Rens heeft op 19 juli 2020 afscheid genomen. Op diezelfde dag is deken Merkx geïnstalleerd als pastoor van de parochie cluster Sittard en deken van het dekenaat Sittard-Geleen.

Link naar de brief…

OORKONDE VAN DANK AAN JOSÉ WYSZENKO !!!

’s Morgens om 7u45 luidt de klok van de H. Petruskerk in Sittard. Al decennia lang. Ik denk zelfs vanaf deken Haenraets: iedere morgen een H Mis om 8u. We vinden het vanzelfsprekend. We zijn dat zo gewend. De trouwe klok roept mensen op om te komen. In de laatste maanden moesten we – voor het eerst in honderden jaren – vanwege de coronacrisis de klokken niet laten luiden. Er mochten geen publieke HH Missen zijn. Toch
baden we elke morgen en/of avond de H Mis, in stilte, soms waren er mensen. Wie er al heel vroeg aanwezig waren, ja voordat de koster er was ….?? U raadt het misschien …. Onze José Wyszenko. Zij diende de kerk al heel wat jaren, begonnen onder deken B. Janssen, in alle vroegte in de H. Michielskerk en in de H. Petruskerk. Niet alleen de interieurverzorging
was haar taak, maar eerst en vooral liefdevolle verzorging voor wat nodig is voor de dagelijkse heilige liturgie: ze verzorgde en herstelde de kerkgewaden, de was van al die liturgische onderdelen, herstelde zelfs schilderwerk van liturgisch meubilair rondom hoofdaltaar, poetste de kerk van voren naar achter, alles moest blinken voor de kerkganger die daarin de Heer kon ontmoeten. José ging ermee door, ook toen ziekte haar trof, ze gaf niet op….. ze waakte mee met de kosters over alle collectegelden zodat er niets verloren gaat, ze zag onmiddellijk als er iets niet klopte….. De kerk was haar zorgenkind, het Huis van de Heer waar ze bijzonder trots op was. Deken Janssen vroeg voor haar de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia aan en ze kreeg deze aangereikt. Verdiend!! Maar voor haar was dat niet nodig. Ze ging nog eens ruim 20 jaar daar mee door!! Ik heb als deken nooit
hoeven om te zien of dit of dat verzorgd was….. Het was er altijd. Ook toen de ziekte meer en meer ondraaglijk werd: José ging door. Ongelooflijk hoe sterk ze was voor haar kerk!
Inmiddels had ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt…. Maar José ging nog jaren door. Onlangs moest ze besluiten om gezondheidsredenen haar vertrouwenstaak terug te geven. Ze wilde geen ereteken van dankbaarheid…… ik ben dankbaar dat ik het heb kunnen doen…..
waren haar woorden. Namens kerkbestuur en parochie heb ik haar bedankt en onze grotewaardering uitgesproken. Deze dankbaarheid heb ik namens onze parochie vergezeld laten gaan met een “koninklijk bloemenpracht”. José bleef bescheiden….. ze plaatst zichzelf geheel op de achtergrond. Ook met haar broer Piet heeft ze heel bijzonder onze kerk gediend.
Waarvan Akte!! Ik kan alleen maar zeggen: CHAPEAU!!! JOSÉ veel dank.
Sittard, 11 juni 2020, Deken Wilbert van Rens.

GOUDEN ERESPELD VOOR FRANS HILGERS 

Juist in deze tijd van corona gaan een aantal zaken gewoon door. De ene deken gaat en de ander komt! Dat moet nu eenmaal zo. Het parochieleven en de pastorale zorg daaromheen moet doorgaan! Zo ook met onze medewerkers en vrijwilligers. Een van de opvallend dienstbare kosters die als coördinator optrad, was dhr. Frans Hilgers. Vanaf 2002 was hij behulpzaam als medekoster bij de pastoor van Broeksittard, en daarna meer dan 14 jaren in onze St.-Petruskerk en St.-Michielskerk. Niet alleen het kosterschap nam hij onder de hoede, hij regelde de tellingen van collectegelden, altijd met 2 personen, lette op wat ingekocht moest worden, wat hersteld moest worden enz… Vooral het verzorgen van uitvaarten was
een van zijn zorgvuldige taken die hij vanuit zijn vakterrein met liefde en professie verrichtte. Hij had altijd de planning in zijn gedachten en wist elke keer alert te reageren en onmiddellijk in te delen wie aan de beurt was voor bepaalde kosterstaken. Hij ontlastte daarmee enorm mijn taken als pastoor-deken. Jammer genoeg gaat hij binnenkort Sittard verlaten omwille
van familienabijheid. Met iedere vrijwilliger en medewerker kon hij buitengewoon goed opschieten. Het is daarom dat het kerkbestuur hem voorgedragen had om deze bijzondere vrijwilliger de GOUDEN ERESPELD VAN DE H . PETRUSKERK toe te kennen. Op het hoogfeest van Pinksteren hebben we hem aan het einde van de H Mis van 11u namens onze
parochie deze gouden Erespeld aangereikt om zo onze hartelijke dankbaarheid te tonen voor al die jaren van trouwe dienstbaarheid. Dhr. Frans Hilgers gaat namelijk verhuizen naar Zierikzee om vanaf nu in de buurt te wonen van zijn naaste familie.  Frans, heel veel dank en vooral Gods Zegen voor jou in je nieuwe woonplaats.     Deken Wilbert van Rens.

GOUDEN ERESPELD  ST. MICHIELSKERK VOOR DHR. PIET  YZENDOORN

Op Pinksterdag werd Piet Yzendoorn ook naar voren geroepen. De oud-koster van de H. Michielskerk zat toevallig in deze H Mis en zag hoe zijn collega Frans Hilgers de Erespeld in Goud kreeg.  Hij had niet in de gaten dat het kerkbestuur hem ook uitdrukkelijk wil bedanken voor al die jaren trouwe dienst in beide kerken, maar vooral zijn diensten in de St.-Michielskerk. De Kerk had hem al eerder getekend met Pro Ecclesia, nu ontving hij de GOUDEN ERESPELD  VAN St.-MICHIELSKERK. Van  harte proficiat en nogmaals heel veel dank!!            Deken Wilbert van Rens.

GEDACHTENISTABLEAU IN DE BERNADETTEKAPEL VAN DE RK URNENHOF – een oproep

In de Bernadettekapel van de RK Urnenhof hangt een gedachtenistableau. Dit tableau vermeldt de namen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in de buurt waar nu de RK Urnenhof staat. De meesten sneuvelden op zondag, 19 november 1944 toen, twee maanden na de bevrijding van Sittard en terwijl het front al maanden ter hoogte van Susteren lag, Sittard werd getroffen door een granatenregen. Die middag vielen er elf doden, waaronder diverse mensen die waren afgekomen op de wedstrijd Sittardse Boys – Maurits (Geleen).

Bij de recente herdenking van ‘75 jaar bevrijding’ hebben ons berichten bereikt, dat de lijst van namen die als rechtstreeks gevolg van de gebeurtenissen op 19 november 1944 zijn gestorven niet compleet is. Er is gemeld, dat de namen van Lambert Heijnen en Gerard Cox nu ontbreken. Het kerkbestuur wil deze namen graag aan het tableau toevoegen, maar wil dan wel dat daarna de lijst compleet is. We roepen de lezers hierbij op eventueel nog ontbrekende namen vóór 1 januari 2020 te melden per brief naar de pastorie (Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard) of per e-mail naar pastoriesittard@gmail.com. Voeg bij die aanvulling wel een korte historische toelichting.

SITTARD WEER VRIJ

Het was maandag 18 september 1944. Volgens de berichtgeving van die dagen was het mooi weer. Vanaf 10 mei 1940 was Nederland bezet en kende men meer en meer de agressie van de bezetter, met alle verschrikkelijke gevolgen van deze oorlog. Bijna iedere familie kende wel familieleden en/of vrienden die getekend waren door allerlei persoonlijk verdriet. Op zondag 17 september 1944 had men al in verschillende kerken voorzichtig aangegeven dat er spoedig verandering zou komen: men bad om vrede, Heer geef ons vrede! Hier en daar waren er zelfs hoorbare tekenen in de eredienst zoals een organist tijdens een dienst op zondag 17 september “voorzichtig” de tonen liet horen van het “Wilhelmus”. Zou het nu wel gebeuren, eindelijk weer vrijheid? Dat deze maandag de bijzondere dag is geworden voor Sittard en omgeving blijkt uit allerlei getuigenissen. Je proeft in de verslagen de vreugde van ontmoetingen met de bevrijders maar ook de vreselijke spanning dat de bezetter elk moment weer opnieuw kan toeslaan. En dat laatste is ook in Sittard gebeurd! Zie hier het verslag (opgemaakt door Sittards Verleden) van Baer Smit:

Tegen de klok van half zeven klonk er kabaal op straat. De mensen stroomden vanuit de Putstraat de Markt op. Er was geen houden aan. Ondanks vaders verbod, lukte het mij met de massa mee te glijden richting Markt. Daar kwamen de Amerikanen vanuit de Oude Markt. Een jeep en een paar tanks. Een van de soldaten werd bij slager Suylen op de hoek van de Markt en de Putstraat naar binnen gehaald. Ik achter hem aan. Hij werd aan de tafel gezet en de fles jonge klare kwam tevoorschijn. Geen mens sprak zijn taal. Alles ging in het dialect. De goede man deelde sigaretten uit. Ik kreeg er ook een. Met de sigaret in mijn mond stapte ik naar buiten en mengde me onder de hossende meute op de Markt. Plotseling tikte meester Fiddelers, mijn onderwijzer van de lagere school in de Baandert, mij op de schouders en vroeg: “Wil jij die sigaret met mij ruilen voor een foto van onze koningin?” Hij haalde het portret uit zijn zak en hield zijn hand op. Ik had nooit gerookt en zag die deal wel zitten. Mijn meester die een sigaret wilde en dat ook nog heel lief vroeg. Wat later werd ik door mijn vader opgepikt en naar huis gedirigeerd. “Binnen blijven”, was het devies. En gelijk dat hij kreeg want later in het donker werden een aantal Sittardenaren door de nog in de donkere stad verblijvende Duitsers meegenomen. Drie van hen zijn nooit teruggekeerd. Ze zijn in de buurt van Maasniel geëxecuteerd. De anderen hebben kunnen ontvluchten onderweg………………..

Maar na enkele dagen bevrijding kwam door Operation Market Garden het oprukkende bevrijdingsleger tot stilstand en zo werd onze stad een frontstad met alle angstige gevolgen van dien, De linie lag langs Susteren en Selfkant en daardoor werd Sittard vaak bedreigd met Duitse granaten. Sittardenaren herkenden zelfs aan de fluittoon de richting van deze projectielen. Op zondag 19 november 1944 was er in de Baandert een voetbalwedstrijd tussen aartsrivalen Sittardse Boys en Maurits Geleen. Voetballers hoorden het gefluit van aankomende granaten en lieten zich terstond plat ter aarde vallen. Toen het granatengeweld ophield, zag men overal in de buurt de afschuwelijke gevolgen van deze aanslag. Die middag vielen er elf doden. Hun namen – met de namen van hen die eerder gefusilleerd zijn in Maasniel – zijn later vermeld op de aloude plek nabij het voetbalveld Baandert op een natuurstenen plaquette. Bij het verplaatsen van voetbalveld naar stadion Fortuna werd deze geplaatst in de Kapel van de voormalige H. Bernadettekerk, thans RK Urnenhof, Baandert. Er staan de volgende namen: Paul Collard, Paul Crauwels, Tonny Hunnekens, Hub. de Heus, Piet Letschert, Karel Ermans, Harry Janssen, Charles Soesman, Jac. Hertz, Frans Schadron, Frans Eijck, Frits Clemens, Bertha Simons, Fransien Frissen, Mia Sprenger. Hun namen zullen genoemd worden in de komende Heilige Mis die op Woensdag 18 september 2019 om 18u30 wordt gehouden in de H. Petruskerk uit dankbaarheid bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding én om onze gevallenen bij O.L.Heer aan te bevelen. Onze Burgemeester zal hierbij aanwezig zijn naast de eregasten die als getuigen van die eerste uren aanwezig waren. We hebben een aantal personen uitgenodigd. Vooraf aan de dienst kunnen we luisteren naar een aantal interviews die een mooie weergave geven van die zo bijzondere eerste bevrijdingsuren, maar ook van de spannende en angstige zorgen die men destijds meemaakte. De DANKDIENST op woensdag 18 september wordt al om 18u10 ingeleid met de weergave van interviews met enkele getuigen van de eerste bevrijdingsuren in Sittard.

Om 18u30 begint de H. Mis als dankdienst èn voor de gevallenen, opgeluisterd door het St.-Petruskoor. We hopen bij de Mis velen te mogen begroeten. Na de dienst worden de kerkgangers bij het verlaten van de kerk – begeleid door het luiden van al onze klokken – een dankbetoon aan de hemel en aan alle mensen van goede wil. Om 20u is er een bevrijdings-concert in de schouwburg, maar men dient daarvoor wel entreekaarten te hebben.

Deken Wilbert van Rens

BISSCHOP HARRIE SMEETS BEZOEKT DEKENAAT SITTARD


Vanaf vrijdag 23 augustus tot en met zondag 25 augustus bezoekt onze bisschop het dekenaat Sittard. Dit wordt natuurlijk ook gekoppeld aan ons St.-Rosafeest. Maar hij bezoekt allereerst ons Dekenaat Sittard. En ons dekenaat Sittard houdt de volgende gemeentes, wijken en parochies in: Elsloo en Meers, Berg ad Maas, Urmond, Stein met Nieuwdorp en Kerensheide, Geleen met Lutterade, Kluis, Oud-Geleen, Past van Ars, Lindenheuvel met OLVR v Altijddurende Bijstand, H Barbara en HH Engelbewaarders, verder Limbricht, Einighausen en Guttecoven, dan H.Paulus (Limbrichterveld), H Bernadette (Baandert) en Overhoven, dan
Broeksittard, Vrangendael/Stadbroek, vervolgens H. Gemmakapel, Leyenbroek en Ophoven, tenslotte Munstergeleen en Kapel Pater Karel, en ter afronding Basiliek, HH Petrus en Michaël te Sittard. Dit houdt in dat er een programma wordt opgesteld van allerlei ontmoetingen van kerkbetrokken mensen, verenigingen, vrijwilligers die voor de kerk en de
wijken ter plaatse werken, maar ook mensen die in de diaconie werkzaam zijn, in de zorg, in scholen. De bisschop wil graag zien waar de sterke, maar ook de zwakke punten liggen van onze pastoraal aan mens en samenleving. Het programma kan onmogelijk alle geledingen van onze parochies en kerken bevatten. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.
Verschillende dekenaten heeft hij al bezocht. Al die visitaties geeft hem straks een goed beeld om als bisschop de goede beleidslijnen uit te zetten voor de toekomst van onze kerk in ons bisdom. Een aantal medewerkers van secretariaat dekenaat en dekenaal bestuur zijn al druk bezig om een programma straks aan de bisschop voor te leggen. Natuurlijk is de
jaarlijkse St.-Rosaprocessie ook voor hem een heel belangrijk moment, daarmee hoopt hij ook de ware St.-Rosapelgrim te ontmoeten. Ze komen van heinde en ver. Ieder jaar opnieuw!
Wat bezielt hen? Alleen maar traditie? Of zit er meer achter deze jaarlijkse ontmoeting. Laten we ons inspireren door het eenvoudige leven van zo’n meisje als St. Rosa? De bisschop wilt niet hebben dat we ons alleen van de beste kant laten zien…… hoe goed ook bedoeld….maar we moeten ons aan hem presenteren hoe het volgens ons staat met de zorg voor elkaar, voor ons geloof en kerk in de komende tijd én waar de knel-en pijnpunten zitten.
Het beloven dagen van inspanning en open ontmoetingen te worden, Mag ik rekenen op uw aller medewerking?

Deken Wilbert van Rens.

NIEUWSBRIEF EN ONLINE MAGAZINE BISDOM

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg? Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief en/of het webmagazine Clavis van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het webmagazine Clavis elke maand. Als u uw naam en mailadres doorgeeft krijgt u het laatste nieuws gratis in uw mailbox.
Wilt u wat meer verdieping? Dan is het bisdomblad De Sleutel misschien iets voor u. Voor maar € 29,- krijgt u elf keer per jaar een kleurrijk magazine thuis gestuurd.

Interesse in een van de drie bladen/nieuwsbrieven of ze alle drie? Geef dan uw naam, e-mail en adresgegevens door aan persdienst@bisdom-roermond.nl.

ALS KATHOLIEKEN AFSCHEID NEMEN….

Als katholieken afscheid nemen van een dierbare, doen ze dat bij voorkeur in de kerk. Dat is de plaats, waar we als gelovigen samenkomen als er iets vieren is, maar ook als we verdriet hebben. De kerk is de plaats waar we elkaar steunen en waar we God om kracht kunnen vragen. De kerk is ook de plaats waar we in gelovig vertrouwen gedenken dat de overledene aan een nieuw leven bij God begonnen is.

In onze tijd is het voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Ook niet voor een uitvaart. Parochies maken het regelmatig mee dat mensen, die hun leven lang trouw naar de kerk zijn gegaan, bij hun overlijden zonder kerkelijke uitvaart worden begraven of gecremeerd.  Vaak wordt door de nabestaanden als argument gebruikt dat ze zelf “niet meer zoveel met het geloof hebben”.  Maar daarmee onthouden ze hun overleden vader, moeder of grootouder die wel gelovig was, een belangrijke gebeurtenis: namelijk een kerkelijk afscheid. Bovendien ontnemen nabestaanden die zo redeneren, ook zichzelf de mogelijkheid  om geraakt en getroost te worden door de woorden en rituelen die de kerk daarvoor al eeuwen heeft.

Heeft u wel eens met uw kinderen, kleinkinderen of anderen die kort bij u staan over uw uitvaart gesproken? Wilt u na uw overlijden een kerkelijke uitvaart? Laat het uw nabestaanden nu al weten en laat het de parochie weten. Leg het desnoods op papier vast. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een pastorale wilsverklaring invullen. Binnenkort vindt u in onze kerk folders over dit thema. U mag ook altijd contact opnemen met uw parochiepriester.

Als katholieken afscheid nemen …. doen ze dat samen. Met elkaar en met God.

MIJN KERK IN BALANS

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans. Het is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, in de tweede helft van januari, de grootste inzamelingsactie van Nederland. Met de actie wordt een beroep gedaan op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.
We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. Geeft u ook? Kijk voor meer info op www.kerkbalans.nl of via de media van uw eigen parochie.

kerkbalans_logo

STEUN DE ZUSTERS DOMINICANESSEN

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat wij in Sittard een nieuwe congregatie van zusters rijker zijn. U hebt dit kunnen lezen in de vele positieve berichten in de media. Misschien heeft u zelfs al met hen kennis gemaakt. Deze zusters, de Dominicanessen van St.-Cecilia uit Nashville USA, hebben zich gevestigd in het klooster in Overhoven. De zusters zijn opgeleid als lerares en gaan zich hoofdzakelijk vanuit ons geloof met onderwijs/educatie bezig houden. Het jeugdige elan en enthousiasme van de zusters heeft een groep parochianen ertoe gebracht de zusters te helpen. Een speciale opgerichte stichting, heeft de afgelopen twee jaren de weg bereid om de komst van de zusters mogelijk te maken. De stichting heeft als doel de zusters daar waar nodig te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de zusters zich blijvend in Sittard zullen vestigen en op termijn in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar zeker de eerste jaren hebben de zusters financiële hulp nodig. Wij verwachten jaarlijkse zo’n
€ 45.000 nodig te hebben. Dit geld is niet alleen nodig voor de eerste noodzakelijke levensbehoeften maar ook voor o.a. verblijfs- en werkvergunningen, energielasten, zorgkosten, mobiliteit en communicatie alsmede onderhoud van het klooster. Dat is ook de reden waarom de stichting deze oproep plaatst. U kunt de zuster steunen door lid te worden van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard en jaarlijks of eenmalig een gift te doen. Alle bijdragen op rekening NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard zijn welkom. We beschikken over de ANBI-status, waardoor giften onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor informatie verwijzen wij u graag naar de website  Tevens nodigen wij u uit om u aan te melden voor de Nieuwsbrief door een email te sturen naar vriendendominicansisters@gmail.com.

KERKBETROKKEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Om het vele werk in onze parochies mogelijk te maken zijn wij op zoek naar kerkbetrokken vrijwillig(st)ers. Inzet kan op velerlei wijzen. Te denken valt o.m. aan het gereedmaken en opruimen van de kerken en kapellen, assisteren bij de mis, en het thuis ophalen en terugbrengen van de priester (waarvoor de reiskosten worden vergoed), het rondbrengen van de ziekencommunie, het uitvoeren van klussen, poetswerkzaamheden, hulp op de administratie enz. Deelname kan naar eigen capaciteiten en mogelijkheden. Geïnteresseerd? Neem dan voor meer informatie contact op met deken van Rens 046-4512275.