Nieuws

Ere/Waarderingsspeld H. Bernadetteparochie uitgereikt.

Op 20 februari j.l. mocht Dhr Hub Moonen, Frans Erensstraat 5, dit bijzonder Ereteken ontvangen voor al zijn inzet in de parochie H. Bernadette/Baandert. De heer Moonen was vanaf het begin van deze parochie (1957) actief bij het parochieleven betrokken. Hij zorgde voor de distributie van het parochieblad ‘Baandert Bouwt’ en zette dit werk voort toen het een gezamenlijk parochieblad van het cluster werd. Hij was een vaste collectant in de Bernadettekerk en, na de onttrekking aan de eredienst daarvan in 2010, zette hij deze activiteit voort in de St.-Michielskerk. Ook voor huis-aan-huis-collectes, zoals bijvoorbeeld voor de Vastenactie, maar ook verspreiding parochieblad enz. nooit werd een vergeefs beroep op hem gedaan.. We wisten toen bij de uitreiking dat hij erg ziek was, maar zijn overgave en dankbaarheid sierden hem bijzonder. Al een paar dagen later stierf hij in vrede. We bidden dat zijn werk en inzet haar bekroning mag vinden in Gods Koninkrijk. We wensen zijn vrouw en kinderen sterkte en troost. Hij moge rusten in Gods vrede!          Deken Wilbert van Rens.

Vastenactie 2019

Ook dit jaar steunen de parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen met hun Vastenactie opnieuw een project van de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ (GKMT) in Zambia. Het project behelst de oprichting en uitbouw van de eerste middelbare vakschool in het Mpongwe district. In 2018 is de hele school met financiële hulp van ons vastenactieproject voorzien van elektriciteit, is een restaurantkeuken gebouwd en zijn er veel onderwijsmiddelen aangeschaft. In 2019 wordt de tweede fase van de bouw afgerond. Dit betreft de bouw van een praktijklokaal en van het auditorium, en het afwerken van de 2 internaatgebouwen en het omheinen van de school. Na het afronden van fase 2 kunnen we de school beschouwen als volledig operationeel voor 500 leerlingen, waarvan 64 in internaatsverband. De school biedt op dit moment cursussen en trainingen aan in Landbouw, Ontwerpen, Knippen en Naaien van kleding, Metselen en ICT. Alle studenten lopen op het eind van de opleiding een stage van 3 maanden bij een bedrijf. Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken, met de vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in dit parochieblaadje. Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Goede Week in de Binnenstad en Baandert, zijn weer vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel naar administratie 046-4512275, of mail naar kantpastoriesittard@gmail.com. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat onder vermelding van ‘vastenactie 2019’ naar banknummer NL 51 INGB 0001032540 van onze parochie of het diocesaan nummer vastenactie: NL 21 INGB 0003000046 tnv Missieburo Roermond.

In dankbare Herinnering aan Hub Geurts

Vrij plotseling is op 3 januari 2019 Hub Geurts op 84-jarige leeftijd van ons heengegaan. Hub was in onze parochies vooral bekend vanwege zijn orgelspel, dat hij meer dan 50 jaar uitoefende, maar ook om zijn warme verbondenheid met St.-Petruskoor en koor Canticorum, en zijn kerkbestuurslidmaatschap in de functie van secretaris, dat duurde van 15 april 2004 tot 1 juni 2009. Op 12 juni 2009 benoemde de bisschop hem tot ere-kerkmeester.

Voor de promotie van Sittard heeft Hub nog veel meer betekend. Jarenlang was hij de stuwende kracht achter de VVV, hetgeen resulteerde in publicaties, rondleidingen en evenementen. Hij was betrokken bij het tot stand komen van het kerkenwachtgilde, was medeorganisator van NCRV-kerkenpad in Sittard, speelde een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de Historische Stoet in 1993, presenteerde Sittards historische juweeltjes in uitzendingen van START-TV met zijn zoon Jean, om maar enkele zaken te noemen.

Voor onze parochie was hij betrokken bij een aantal publicaties, zoals de jubileumboeken voor de dekens Janssen en Van Rens (met parochiekronieken), de VVV-gids voor de binnenstadkerken, ’Sittards trots in de steigers’ over de toren van de Petruskerk en nadien het grote boek over de toren van deze kerk. Hub beschikte over een zeer uitgebreide kennis van ons parochieverleden en door zijn overlijden zijn onze parochie en stad een stukje geheugen kwijtgeraakt. Vanwege al zijn verdiensten heeft hij de kerkelijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice en Ridder in de orde van St.-Silvester ontvangen. In hem verliezen wij een uiterst betrokken parochiaan en Sittardenaar. Laten we zijn geestelijke erfenis koesteren.

Na de plechtige uitvaartdienst op donderdag 10 januari jl. in de St.-Petruskerk is hij begraven op de algemene begraafplaats. Wij wensen zijn echtgenote Gemma, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. Moge hij rusten in vrede.

Deken van Rens 50 jaar priester

Op zondag 9 juni (Pinksteren) hopen wij het vijftigjarig priesterjubileum te vieren van deken Wilbert van Rens. Ter voorbereiding is uit het kerkbestuur een werkgroep geformeerd bestaande uit: Andries Houtakkers, voorzitter (externe representatie) Guus Janssen en Seph Castro, secretariaat (contacten met cluster en dekenaat), Henk Wetzels, penningmeester en Karin Colaris (muziek en sociale media).

Wij vragen u deze zondag alvast te reserveren. Wij zullen u op deze website van de verdere invulling van het feest op de hoogte houden.

Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij: amppjanssen@hetnet.nl

Vriendelijke groet,
Andries Houtakkers, voorzitter
Guus Janssen en Seph Castro, secretariaat

Vreugde om een nieuwe Herder en Bisschop.

Op de vooravond van O.L.Vrouw Sterre der Zee  – 9 oktober j.l. – werden we op de hoogte gebracht van de benoeming van een nieuwe bisschop voor ons bisdom: De Paus had benoemd onze collega deken Harrie Smeets van Venray, lid van ons Kathedraal Kapittel en ruim 25 jaar priester van ons bisdom. Hij is geboortig van Heerlen en groeide op in Born. Van daaruit ging hij – na de middelbare school Serviam in Sittard – naar Utrecht en studeerde daar Nederlandse taal en letterkunde. Hierna werd hij zich bewust van de roeping tot het priesterschap en ging vervolgens studeren aan Rolduc. Hij werd door Mgr. J. Gijsen tot priester gewijd en ging vervolgens als kapelaan, pastoor en later als deken aan de slag op verschillende plaatsen in ons bisdom. In al die tussenliggende periodes bleef zijn verbondenheid met onze basiliek in Sittard een warm rustpunt in zijn pastorale bezigheden. Als het parochiewerk het toeliet en er een vrije dag mogelijk was, dan vulde hij deze in door op de donderdag de H Mis van 10u30 op te dragen in de basiliek. Zo ook 2 dagen na zijn benoeming tot bisschop heeft hij op donderdag 11 oktober de H Mis opgedragen in onze basiliek. Van zijn moeder kreeg hij deze bijzondere band mee en gaf hij ook mede door aan zijn familieleden. Onze basiliek kent heel wat “ex voto’s” waarop namen en dankbaarheidsbeden vermeld staan…. Zo ook van zijn familie en hemzelf. Hij voelt zich “een levende bouwsteen” van onze basiliek. Deze prachtige “verborgen” bouwsteen moge voor hem zijn een aanmoediging om voor ons bisdom een goede herder en bisschop te zijn. Hij vertrouwde altijd op de genade van Moeder Maria. De laatste jaren heeft hij als voorzitter van de Stichting Limburgse Lourdesbedevaarten gewerkt, ook hier zien we weer die duidelijke band met Moeder Maria.  Het is ook mooi dat hij direct aangaf om – als het mogelijk is –  op het hoogfeest van Moeder Maria Onbevlekt Ontvangenis – 8 december – de Heilige Bisschopswijding te ontvangen. We wensen hem en ons bisdom toe dat hij met hulp van Gods Genade en de voorspraak van Moeder Maria een waarachtige goede herder mag zijn voor de kerk van Limburg. O.L.Vrouw van het H. Hart  —  bid voor ons!!

Deken Wilbert van Rens

NIEUWSBRIEF EN ONLINE MAGAZINE BISDOM

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg? Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief en/of het webmagazine Clavis van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het webmagazine Clavis elke maand. Als u uw naam en mailadres doorgeeft krijgt u het laatste nieuws gratis in uw mailbox.
Wilt u wat meer verdieping? Dan is het bisdomblad De Sleutel misschien iets voor u. Voor maar € 29,- krijgt u elf keer per jaar een kleurrijk magazine thuis gestuurd.

Interesse in een van de drie bladen/nieuwsbrieven of ze alle drie? Geef dan uw naam, e-mail en adresgegevens door aan persdienst@bisdom-roermond.nl.

ALS KATHOLIEKEN AFSCHEID NEMEN….

Als katholieken afscheid nemen van een dierbare, doen ze dat bij voorkeur in de kerk. Dat is de plaats, waar we als gelovigen samenkomen als er iets vieren is, maar ook als we verdriet hebben. De kerk is de plaats waar we elkaar steunen en waar we God om kracht kunnen vragen. De kerk is ook de plaats waar we in gelovig vertrouwen gedenken dat de overledene aan een nieuw leven bij God begonnen is.

In onze tijd is het voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Ook niet voor een uitvaart. Parochies maken het regelmatig mee dat mensen, die hun leven lang trouw naar de kerk zijn gegaan, bij hun overlijden zonder kerkelijke uitvaart worden begraven of gecremeerd.  Vaak wordt door de nabestaanden als argument gebruikt dat ze zelf “niet meer zoveel met het geloof hebben”.  Maar daarmee onthouden ze hun overleden vader, moeder of grootouder die wel gelovig was, een belangrijke gebeurtenis: namelijk een kerkelijk afscheid. Bovendien ontnemen nabestaanden die zo redeneren, ook zichzelf de mogelijkheid  om geraakt en getroost te worden door de woorden en rituelen die de kerk daarvoor al eeuwen heeft.

Heeft u wel eens met uw kinderen, kleinkinderen of anderen die kort bij u staan over uw uitvaart gesproken? Wilt u na uw overlijden een kerkelijke uitvaart? Laat het uw nabestaanden nu al weten en laat het de parochie weten. Leg het desnoods op papier vast. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een pastorale wilsverklaring invullen. Binnenkort vindt u in onze kerk folders over dit thema. U mag ook altijd contact opnemen met uw parochiepriester.

Als katholieken afscheid nemen …. doen ze dat samen. Met elkaar en met God.

MIJN KERK IN BALANS

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans. Het is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, in de tweede helft van januari, de grootste inzamelingsactie van Nederland. Met de actie wordt een beroep gedaan op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.
We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. Geeft u ook? Kijk voor meer info op www.kerkbalans.nl of via de media van uw eigen parochie.

kerkbalans_logo

STEUN DE ZUSTERS DOMINICANESSEN

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat wij in Sittard een nieuwe congregatie van zusters rijker zijn. U hebt dit kunnen lezen in de vele positieve berichten in de media. Misschien heeft u zelfs al met hen kennis gemaakt. Deze zusters, de Dominicanessen van St.-Cecilia uit Nashville USA, hebben zich gevestigd in het klooster in Overhoven. De zusters zijn opgeleid als lerares en gaan zich hoofdzakelijk vanuit ons geloof met onderwijs/educatie bezig houden. Het jeugdige elan en enthousiasme van de zusters heeft een groep parochianen ertoe gebracht de zusters te helpen. Een speciale opgerichte stichting, heeft de afgelopen twee jaren de weg bereid om de komst van de zusters mogelijk te maken. De stichting heeft als doel de zusters daar waar nodig te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de zusters zich blijvend in Sittard zullen vestigen en op termijn in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar zeker de eerste jaren hebben de zusters financiële hulp nodig. Wij verwachten jaarlijkse zo’n
€ 45.000 nodig te hebben. Dit geld is niet alleen nodig voor de eerste noodzakelijke levensbehoeften maar ook voor o.a. verblijfs- en werkvergunningen, energielasten, zorgkosten, mobiliteit en communicatie alsmede onderhoud van het klooster. Dat is ook de reden waarom de stichting deze oproep plaatst. U kunt de zuster steunen door lid te worden van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard en jaarlijks of eenmalig een gift te doen. Alle bijdragen op rekening NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard zijn welkom. We beschikken over de ANBI-status, waardoor giften onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor informatie verwijzen wij u graag naar de website  Tevens nodigen wij u uit om u aan te melden voor de Nieuwsbrief door een email te sturen naar vriendendominicansisters@gmail.com.

KERKBETROKKEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Om het vele werk in onze parochies mogelijk te maken zijn wij op zoek naar kerkbetrokken vrijwillig(st)ers. Inzet kan op velerlei wijzen. Te denken valt o.m. aan het gereedmaken en opruimen van de kerken en kapellen, assisteren bij de mis, en het thuis ophalen en terugbrengen van de priester (waarvoor de reiskosten worden vergoed), het rondbrengen van de ziekencommunie, het uitvoeren van klussen, poetswerkzaamheden, hulp op de administratie enz. Deelname kan naar eigen capaciteiten en mogelijkheden. Geïnteresseerd? Neem dan voor meer informatie contact op met deken van Rens 046-4512275.