Nieuws

25 JARIG JUBILEUM KAPELAAN GUUS VAN DER WEGEN

kapelaan van der Wegen

Onze kapelaan viert dit jaar dankbaar zijn zilveren priesterfeest. We hopen voor hem en zijn familie dat het een dankbaar en gezegend feest mag worden. Hij is al 13 jaar bij ons in Sittard kapelaan. Zijn speciale pastorale opdracht is Jeugd-en Jongerenpastoraat. Dat bestaat voornamelijk in werken aan vorming en catechese voor jongeren. En dat doet hij met verve. Daarbij ondervindt hij veel waardering en vooral ook veel medestanders die hem in dit werk terzijde staan. Niet voor niets werd hij enkele jaren geleden gewaardeerd door een KRO-trofee voor dit bijzondere werk. Hij steekt enorm veel werk in het kennen van vele jongeren: hij kent ze bij naam en toenaam. Zijn jaarlijkse jeugdkampen blijven hoog scoren want ieder jaar gaan wel zo’n 150 jongeren mee. En vergeet niet de jeugdpastoraat van de zaterdag: het ZMC. Al die aandacht en inzet mag zeker best gewaardeerd worden en willen we hem als parochie hiervoor bedanken. Natuurlijk, je bent priester geworden niet enkel voor jongeren. En zo is hij ook druk bezig om al zijn pastorale aandacht ook aan andere groepen in onze parochies te schenken. Zo willen we onze Jubilaris onze hartelijke gelukwensen aanbieden en veel dank voor alles wat U voor veel mensen in onze parochies – op allerlei gebieden – betekend hebt. Daarom bieden wij als kerkbestuur en feestcomité hem deze receptie aan om iedereen de gelegenheid te geven onze kapelaan van harte te feliciteren. Namens Collega’s en Parochianen uit onze cluster: Proficiat en Gods Zegen!             Deken Wilbert van Rens

 

 

JUBILEUMFEEST 60 JAAR PRIESTER FRANS VROEMEN

Oud-vicaris en oud-aalmoezenier van sociale werken in Limburg Frans Vroemen was op 22 maart j.l. 60 jaar priester. Hij woont vanaf 1972 in onze parochie, was en is vaak actief – ook nu nog – in de liturgie, met name in Zorgcentrum Baenje. Bovendien functioneert hij nog steeds – en dat al zo’n twintig jaar – als vaste assistent in het parochiecluster Leyenbroek-Ophoven. Hij wil dit jubileum op een eenvoudige en bescheiden wijze vieren, mede vanwege de hoge leeftijd en gezondheidssituatie van zijn naaste familieleden. Daarbij is hij – sinds zijn 80e verjaardag – echt gepensioneerd en leeft hij nu “in de luwte”, na een zeer druk leven als vicaris en aalmoezenier op het snijvlak van kerk en samenleving. Wel zal hij in de Baenje en in de kerk van Leyenbroek een dankdienst houden met en voor de mensen, met wie hij altijd de H. Eucharistie viert en vaak lief en leed gedeeld heeft. Wanneer dat is, wordt ter plekke tijdig bekend gemaakt. De 84-jarige jubilaris wil geen giften en toespraken. Wel vindt hij het wel fijn om – na de vieringen – met de aanwezigen een kopje koffie te drinken, elkaar de hand te drukken, elkaar alle goeds toe te wensen en zo enige tijd samen te zijn. Een en ander wordt ter plekke geregeld. Jubilaris, onze hartelijk gelukwensen en veel dank voor alles wat U voor veel mensen in onze parochie – op allerlei gebieden – betekend hebt. Namens Collega’s en Parochianen uit onze cluster: Proficiat en Gods Zegen!


DIAKEN BEN TER HAAR OVERLEDEN

Onze trouwe en hartelijke dienaar Diaken Ben ter Haar is – na een kort ziekbed – op 18 januari jl. overleden. Voor hem was de overgang naar het Vaderhuis een “Adieu”. Met deze groet nam hij afscheid van zijn vrouw Riet toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij was zich bewust dat dit moment wel eens een overgang zou kunnen inhouden. Ben was een van onze eerste diakens in ons bisdom die volop meedraaiden in de pastoraal naast zijn reguliere arbeidstaak bij het bedrijf waar hij destijds werkte. Het waren de eerste permanente diakens in onze kerk die eigenlijk de weg hebben geplaveid voor de priester die in de toekomst zijn kost moet verdienen als de parochianen hun priesters niet meer kunnen betalen. De priesterarbeider is op komst: naast je reguliere arbeid in het bedrijfsleven ….. je ambt als priester en diaken uitoefenen. En daarbij vooral kwaliteit leveren. Je kennisniveau van theologie verdiepen en volop tijd geven aan de taken van de kerk. De gruwel van onze tijd is vooral als een priester of diaken zegt: ik heb het druk, geen tijd…., ik moet nog ….enz. Van dat alles was bij Ben niets te vinden. Als ik hem belde voor een opdracht, het was zelden als hij “neen” moest verkopen. Hij deed in ons parochiecluster mee met preekbeurten, doopsel, rouwbezoeken en voorbereiden van uitvaarten, ziekenbezoek enz. Hij was “geestelijk adviseur” voor de KBO, gaf raad en steun aan allerlei particulieren die bij hem aanklopten, ook op fiscaal gebied als de lastige belastingpapieren ingeleverd moesten worden. Zijn dienstbaarheid en eenvoud sierden hem. Voor zijn vrouw Riet was Ben niet alleen een enorme steun als echtgenoot, maar ook deelden zij met elkaar de warme zorg en liefde voor onze Kerk: Ben als diaken en Riet als catechiste. Zo stimuleerden zij elkaar in hun zorg voor geloof en samenleving. Ben was een goede predikant. In eenvoudige bewoordingen kon hij dieper doordringen tot de kern waar het omgaat. Heel gelaten aanvaardde hij de zaken van het leven. Ook toen zware ziekte hem trof. Tijdig gaf hij aan dat hij zich moest klaarmaken voor de ontmoeting met de Heer. In overgave ontving hij de ziekenzalving, en zong overtuigd mee: “geleid ons door het leven….”. Ben was een rots in de branding van deze schommelende tijd. Zijn geloof maakte hem rotsvast. Niet alleen zijn vrouw Riet, kinderen, kleinkinderen en familie zullen hem missen….. ook wij als parochie. We zullen met grote dankbaarheid hem bij de Heer aanbevelen. Hij moge rusten in vrede bij de Heer. Ben, bedankt voor alles!!  Adieu!!                                            Deken Wilbert van Rens.

 

 

 

NIEUWSBRIEF EN ONLINE MAGAZINE BISDOM

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg? Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief en/of het webmagazine Clavis van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het webmagazine Clavis elke maand. Als u uw naam en mailadres doorgeeft krijgt u het laatste nieuws gratis in uw mailbox.
Wilt u wat meer verdieping? Dan is het bisdomblad De Sleutel misschien iets voor u. Voor maar € 29,- krijgt u elf keer per jaar een kleurrijk magazine thuis gestuurd.

Interesse in een van de drie bladen/nieuwsbrieven of ze alle drie? Geef dan uw naam, e-mail en adresgegevens door aan persdienst@bisdom-roermond.nl.

 

25 JAAR KOSTER DE HEER TON COLLOMBON

Op zondag 17 december j.l. werd aan onze koster Ton Collombon de bijzondere gouden eremedaille van de RK Kostersbond van de Nederlandse Kerkprovincie uitgereikt op het einde van de Hoogmis bij gelegenheid van zijn 25-jarig kostersjubileum aan onze kerk. De deken memoreerde de bijzondere trouw van onze koster Ton Collombon die hij al die jaren aan onze kerk heeft betoond. Zelfs toen het voor de kerk heel moeilijk werd op financieel gebied en men geen fulltime koster meer kon betalen, bleef Ton op zijn post en nam genoegen met een verminderd salaris. Om al die redenen van trouw en hartelijke verbondenheid werd hij die morgen bijzonder in het zonnetje gezet. De deken spelde hem die bijzondere eremedaille op, terwijl ons kerkkoor heel spontaan het “Lang zal hij leven” inzette en hem zo spontaan hulde bracht om al die verdiensten. Na afloop van de H Mis kwamen nog veel kerkgangers hem feliciteren. Voor de moeder van Ton was er vanzelfsprekend een prachtig bloemboeket. Ton, nogmaals proficiat en nog heel veel jaren in onze mooie kerk. Dit alles ook toegewenst namens het kerkbestuur, collega’s priesters en diakens.

 

RIDDERORDE VAN HET HEILIG GRAF VAN JERUZALEM

Onlangs zijn 2 personen uit onze kerkgemeenschap van Sittard en omgeving benoemd en opgenomen als lid van deze unieke Ridderorde. Het waren Mevr. Marjo van Helvert-
Willeme uit Nieuwstadt, die in Sittard onze vice-voorzitter is van het Aartsbroederschap H.Hart van Maria (Basiliek) en uit onze parochie van HH Petrus & Michaël Dhr. Mr. Frank
Hage, oud-secretaris kerkbestuur, secretaris Vrienden Zrs Dominicanessen, secretaris Stichting Rector Dieteren, lid Bestuur Banneux, Paredisfonds enz. Dat gebeurde onlangs tijdens een
bijzondere kerkelijke eucharistieviering te Delft.

Met een echte ridderslag en het omhangen van het lint met Jeruzalem-kruis vond de installatie (investituur) plaats op zaterdag 4 november tijdens de pontificale Eucharistieviering met Bisschop A. Hurkmans in de Grote Kerk van Delft. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een kerkelijke werkorde. Vanaf deze plaats wensen wij hen van harte proficiat met deze eervolle benoeming. We hopen dat hun werk veel heil en zegen mag brengen in onze kerk en in het Heilig Land. Als belangrijkste opdracht ondersteunt de Orde geestelijke, charitatieve, culturele en sociale projecten in het Heilig Land. Verdieping van het geloofsleven en onderlinge broederschap zijn – naast de caritas – de pijlers van de Orde. De Orde wordt voor het eerst genoemd in 1103, toen Boudewijn I, koning van Jeruzalem, toestemming gaf om een wacht van ridders in te stellen rond het Heilig Graf. Gedurende vele eeuwen werden pelgrims in Jeruzalem tot ridder van het Heilig Graf geslagen. Het kwam echter niet tot een blijvende en hechte structuur. In 1848 stelde paus Pius IX de orde opnieuw in met als opdracht in het Heilig Land kerken, scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen op te richten en in stand te houden. Momenteel telt de Orde wereldwijd 30.000 edelvrouwen en ridders, van wie 320 in Nederland. De Nederlandse landscommanderije staat onder leiding van de landscommandeur Michael Brenninkmeijer en onder de geestelijke leiding van de grootprior mgr. Hurkmans, oud-bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

 

BISSCHOP FRANS WIERTZ KONDIGT AFSCHEID AAN

Afgelopen 2 december, op de dag van zijn 75e verjaardag, heeft Mgr. Frans Wiertz afscheid genomen als bisschop van ons bisdom.. Hij had al tijdig zijn ontslagverzoek bij de Paus neergelegd en erbij gevraagd om hem niet langer daarna te belasten met de taak van waarnemend bisschop. Dat is immers gebruikelijk in onze Kerk nl. dat een zittende bisschop nog een tijd lang zijn bisschopstaak (als waarnemer) uitoefent totdat de nieuwe bisschop is benoemd en aangetreden. Zijn ernstige vorm van oogziekte verhindert hem om nog langer deze taak uit te oefenen. Derhalve zal een tijdelijk bestuurder door het kapittel worden voorgedragen die deze taak overneemt en het bisdom leidt totdat de nieuwe bisschop is benoemd en aangesteld. We mogen onze huidige bisschop Mgr. Frans Wiertz dankbaar zijn om zijn talentvolle inzet die hij aan ons bisdom heeft gegeven. Bijna 25 jaar geleden trof hij een bisdom aan waarbij veel verdeeldheid en polarisatie was. Met name onder de geestelijkheid trof men tegenstellingen aan die moeilijk te overbruggen waren. Door de milde leiding en de broederlijke manier van omgang met priesters en gelovigen in ons bisdom heeft hij velen kunnen ontmoeten en zijn vele spanningen geheel naar de achtergrond verdwenen. En daarbij heeft hij al die jaren de trouw aan Christus en zijn Kerk prachtig uitgebeeld. Daarom reden om grote dankbaarheid, aan hem persoonlijk én aan O.L.Heer…..  daarbij willen we bidden om een goede opvolger die deze lijn van heil en verbondenheid  straks blijft uitstralen tot heil van onze Kerk in Limburg. Monseigneur Frans Wiertz: dank U wel, Moge de Goede God u rijkelijk belonen!! Op zaterdag 9 december was er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een feestelijke dankviering. Aansluitend vond er een receptie plaats in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond.

Link naar site bisdom Roermond….

 

ALS KATHOLIEKEN AFSCHEID NEMEN….

Als katholieken afscheid nemen van een dierbare, doen ze dat bij voorkeur in de kerk. Dat is de plaats, waar we als gelovigen samenkomen als er iets vieren is, maar ook als we verdriet hebben. De kerk is de plaats waar we elkaar steunen en waar we God om kracht kunnen vragen. De kerk is ook de plaats waar we in gelovig vertrouwen gedenken dat de overledene aan een nieuw leven bij God begonnen is.

In onze tijd is het voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Ook niet voor een uitvaart. Parochies maken het regelmatig mee dat mensen, die hun leven lang trouw naar de kerk zijn gegaan, bij hun overlijden zonder kerkelijke uitvaart worden begraven of gecremeerd.  Vaak wordt door de nabestaanden als argument gebruikt dat ze zelf “niet meer zoveel met het geloof hebben”.  Maar daarmee onthouden ze hun overleden vader, moeder of grootouder die wel gelovig was, een belangrijke gebeurtenis: namelijk een kerkelijk afscheid. Bovendien ontnemen nabestaanden die zo redeneren, ook zichzelf de mogelijkheid  om geraakt en getroost te worden door de woorden en rituelen die de kerk daarvoor al eeuwen heeft.

Heeft u wel eens met uw kinderen, kleinkinderen of anderen die kort bij u staan over uw uitvaart gesproken? Wilt u na uw overlijden een kerkelijke uitvaart? Laat het uw nabestaanden nu al weten en laat het de parochie weten. Leg het desnoods op papier vast. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een pastorale wilsverklaring invullen. Binnenkort vindt u in onze kerk folders over dit thema. U mag ook altijd contact opnemen met uw parochiepriester.

Als katholieken afscheid nemen …. doen ze dat samen. Met elkaar en met God.

 

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE VOOR MICHEL QUIX.    

Op zondag 27 augustus 2017 kon deken W. van Rens  – na de St.-Rosaprocessie – de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice aankondigen en wel te midden van onze Bisschop en een grote groep medewerkers en vrijwilligers van de St.-Rosaprocessie.

Het was Dhr. Michel Quix die deze hoge onderscheiding ontving voor zijn meer dan 50-jaar trouwe inzet als acoliet, koster en vrijwilliger voor vele kerkelijke diensten in verschillende kerkgebouwen. Er volgde een opsomming van al die activiteiten die iedere week plaats vinden: in de H. Petruskerk, Basiliek, Kapel Baenje, Kapel Zusters Karmelietessen, en in vroegere tijden deed hij ook Overhoven en Broeksittard. Ook buiten Sittard is Michel trouw aanwezig bij verschillende kerkelijke vieringen zoals bij het Zwarte Kruis in Wijk-Maastricht, in Kevelaer en Banneux.  Zijn vrijwilligerswerk is niet alleen een werk van vertrouwen maar vooral ook van een diep innerlijk geloof. Michel deed wat hij gelooft!! Het is daarom dat de Heilige Vader hem heeft toegekend de gouden medaille Pro Ecclesia et Pontifice. Onze Bisschop Mgr. Fr Wiertz overhandigde hem deze prachtige medaille onder grote dankzegging begeleid door het applaus van vele Rosapelgrims. Met een “Lang zal hij leven….” kwamen velen hem feliciteren. Waarbij we ons graag aansluiten: PROFICIAT!!

 

KERKPROEVERIJ 2017  

Kerkproeverij: ‘Vraag iemand mee naar je kerk’

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zetten veel kerken in heel Nederland de deuren open voor de zogenoemde Kerkproeverij. Dit gebeurt ook in de parochiekerken van ons cluster. Een landelijke campagne onder het motto ‘Proef, en geniet de goedheid van de Heer’ (Psalm 34:9), waar al meer dan 20 christelijke denominaties aan meedoen.

Kerkproeverij komt tot stand dankzij een samenwerking van de Nederlandse Bisschoppen­conferentie, Raad van Kerken, IZB en MissieNederland, met EO en KRO-NCRV als mediapartners.

Het doel van de campagne is dat mensen in de kerk erop uit gaan om iemand uit hun omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. “Er zijn veel redenen om dat niet te doen. Geloof is privé, daar val je anderen niet mee lastig; je weet niet precies hoe je iemand moet uitnodigen; iemand kan bedanken voor de uitnodiging of je bent bang voor moeilijke vragen. Maar er zijn ook veel redenen om de sprong wél te wagen”, aldus de initiatiefnemers.

Kerkproeverij lanceerde onlangs de website www.kerkproeverij.nl, waarop allerlei materiaal is te vinden dat kan worden gebruikt om een ‘cultuur van uitnodigen’ te bewerkstelligen in hun eigen parochie.

Kerkproeverij is gebaseerd op de Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft.

 

ONZE KERKEN PROFESSIONEEL GEFOTOGRAFEERD

Mevrouw Diana Nieuwold is eigenaar van, en beheert de internet site kerkfotografie.nl.
Deze site bevat van talloze kerken, kapellen en kloosters zeer professioneel gemaakte foto’s.

Onlangs heeft mevrouw Nieuwold Sittard bezocht en heeft zij ook onze kerken gefotografeerd.
De geweldige resultaten zijn te bewonderen op haar website.

 

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE VOOR BAER SMIT.                                                                                           

Op de jaarvergadering van het ‘Kerkenwachtgilde Sittard’ werd aan de heer Baer Smit de Pauselijke Onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ uitgereikt. Baer Smit is sinds de oprichting van het ‘Kerkenwachtgilde Sittard’ 25 jaar geleden, onafgebroken voorzitter van dit gilde geweest. Dit gilde is een groep van ongeveer 50 personen die de monumentale kerkgebouwen in de Sittardse Binnenstad voor pelgrims en toeristen openhoudt. Ze zijn waakzaam om hen op te vangen en waar nodig kerkelijke informatie en diepgang te geven aan de toeschouwer die verbaasd de inrichting van deze kerkgebouwen bekijkt. Al deze gidsen worden gecoacht door het bestuur van de Kerkenwachtgilde, in het bijzonder door Baer Smit. In al die tijd (hij was in 1990 als hoofdonderwijzer met pensioen gegaan) heeft hij zijn vrije tijd aan de kerk besteed. In de volksmond noemt men hem de “Gildendeken” van de Kerkenwachtgilde. Ook is hij vanaf 1991 onafgebroken senior-acoliet in praktisch alle uitvaarten en bijzondere diensten in de Petruskerk geweest. En ieder jaar in de Goede Week toont hij de kinderen van de basisschool de kruisweg en de vele beeltenissen en altaren in de parochiekerken en krijgen de kinderen “perfecte catechese”.  Het meest verwonderlijke is dat hij in de loop van zijn gepensioneerd leven een zeker spraakgebrek kreeg, welk niet meer te herstellen was. En toch is hij bovenstaande functies blijven uitoefenen.  Baer, Proficiat en Dank: moge Gods Zegen op je inzet rusten.

 

 

LINTJESREGEN  2017

De lintjesregen 2017 is binnen ons parochiecluster dit jaar bijzonder actief geweest. Een kwart van de op 26 april jl. gedecoreerden heeft een relatie tot onze parochies. Maar je krijgt Koninklijke Onderscheidingen eerst en vooral om maatschappelijke inzet in onze gemeenschap: dit jaar dus opvallend aan de orde dat heel wat vrijwilligers te vinden zijn in de combinatie kerk – maatschappij.  Bijvoorbeeld onze penningmeester van het cluster (en intussen ook van de parochie OLV Geboorte te Broeksittard), de heer Henk Wetzels werd door ZM de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Behalve in onze parochies vervult hij ook op bisdomniveau verschillende functies, maar ook zijn bestuurslidmaatschap en penningmeesterschap bij ‘bie Zefke’ en andere niet-kerkelijke inzet werden opgesomd.

Onze kerkmeester mevrouw Karin Colaris werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast lid van het kerkbestuur (en daaruit voortvloeiende taken) is zij bijzonder actief voor de Philharmonie Sittard, net als haar echtgenoot Gangolf Schiffler, die eveneens tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd. Gangolf is ook o.a. lid van het collectantencollege van de binnenstadsparochies.

De heer Frans Frissen is al geruime tijd koster, acoliet, lector etc van de parochie H. Hart van Jezus (Overhoven), maar vooral ook initiatiefnemer en dirigent van een aantal muziekgezelschappen en mede voor zijn verdiensten daar werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: zie verder bij parochie Overhoven  (blz 19).

Vanaf deze plaats: Alle gedecoreerden van harte proficiat.

 

 

In LIMBRICHTERVELD:  PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING

Afgelopen zaterdagavond 4 maart mocht aan het einde van de avondmis in de Pauluskerk van Limbrichterveld pastoor-deken mgr. Wilbert van Rens aan de heer Wim Oostenbrink de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitreiken, die is toegekend vanwege zijn vele verdiensten voor de kerk. Vanaf 1 mei 1994 was hij kerkbestuurslid, eerst van alleen de parochie H. Paulus te Limbrichterveld, van 1 januari 2001 tot 1 november 2011 van het gezamenlijke kerkbestuur voor de parochies HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette en H. Paulus te Sittard. Zijn verdiensten begonnen in de Paulusparochie als medewerker/organisator van de gezinsvieringen in de 80-er en 90-er jaren. Ook doet hij allerlei noodzakelijke karweitjes zoals het dagelijkse onderhoud en andere klusjes voor de Pauluskerk en bijbehorende parochiezaal, hij bouwt jaarlijks de Kerststal, is mederedacteur en bezorger van het parochieblad, verzorgt de parochieadministratie, leidt de jaarlijkse actie Kerkbalans en is kerkcollectant. Al met al mag hij gerust een van de grootste steunpilaren van de Pauluskerk in Limbrichterveld genoemd worden. Na de H. Mis konden de kerkgangers hem feliciteren met deze prachtige onderscheiding.

 

 

SANDERBOUT NU DEFINITIEF IN ONS CLUSTER

Deken Van Rens is al geruime tijd geleden door de bisschop tot waarnemend pastoor van de parochie H. Gemma te Sanderbout benoemd, en enige tijd daarna werd ook de rest van ons pastorale team aldaar benoemd. Tot welk cluster de parochie Sanderbout zou gaan behoren was eerst nog niet zo helder, maar in de loop der jaren werd duidelijk dat Sanderbout zou aansluiten bij ons cluster. Omdat na de sluiting van het kerkgebouw in Sanderbout er grote vraagstukken inzake de herbestemming van dit gebouw op het kerkbestuur aldaar afkwamen, die het beste intern behandeld konden worden, is de definitieve clustering uitgesteld. Nu de herbestemming van het kerkgebouw tot multifunctioneel centrum afgerond is, en de officiële opening heeft plaatsgevonden, is besloten om per 1 januari 2017 ook één gezamenlijk kerkbestuur te vormen, hetgeen dezer dagen door de bisschop middels benoemingen bekrachtigd is. Daarbij heeft het in de loop der jaren enig overgebleven Sanderboutse kerkbestuurslid afgezien toe te treden tot dit gezamenlijke bestuur, onder dankzegging voor haar grote inzet. Ons parochiecluster bestaat nu uit de parochies HH. Petrus en Michaël (Binnenstad), H. Bernadette (Baandert), H. Paulus (Limbrichterveld), H. Hart van Jezus (Overhoven) en H. Gemma (Sanderbout).

 

 

DRAAGT U VLUCHTELINGEN EEN WARM HART TOE!   

Denkt u eraan?? Ga in gedachten met de vluchtelingen mee. Naar zij hebben ook gedachten en overpeinzingen. Het zijn mensen die met hun gedachten vaak nog steeds in hun land van herkomst zitten. Angst hebben voor familie en vrienden die nog op de vlucht zijn. Mensen die hier moeten zoeken naar de basisvoorzieningen. Voor ons is vaak allemaal vanzelfsprekend, maar voor iemand die uit een ander land, andere cultuur en met een andere taal in Nederland komt, voelt het vreemd. En ben je onthand! Hoe vergaat het ons, als we op vakantie de eerste dagen in een ander land onze weg moet zoeken. En dan hebben wijzelf nog gekozen en uitgezocht waar we naar toe gaan. Voor de meeste vluchtelingen is het enorme sprong in het diepe. Ze vluchten weg uit oorlog, geweld en vervolging. Zijn op weg gegaan naar het verre Europa. En hier leven ze dan in een totaal vreemde omgeving.   Grote vraag is nu: Wil jij ze helpen? Wil jij dat maatje zijn dat mensen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving. Hen ondersteunt in het vinden van wat voor ons zo gewoon is. Zo ja, meld je dan aan! Voor info: e-mail: dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl website: www.pausfranciscusgroepen.nl/word-ook-vluchtelingmaatje  Namens Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond   Hub Vossen

 

 

JUISTE WILSVERKLARING: EEN FORMULIER “CHRISTELIJKE LEVENSBEËINDIGING” INVULLEN?

Ga naar St.-Michielskerk op de Markt en neem een formulier (in drievoud) mee om deze thuis te bespreken, in te vullen en zo vast te leggen hoe u uw leven in Gods hand legt. Deze actie loopt tot en met zondag 4 september. Waarom deze actie? Onlangs lazen we in de Limburger (26 augustus 2016) dat op 3 september 2016 een landelijk meldpunt ten behoeve van Dag van Wilsverklaring (voor euthanasie) wordt geopend……….  Deze berichtgeving kwam bij veel christenen als “schokkend en verwarrend” over! We hebben meer dan ooit goede geneesmiddelen (en ons land gaat daarin voorop) om de mens te helpen bij een menswaardig levenseinde, zonder pijnen enz. Dat betekent dat euthanasie in de zin van verlichting van menselijk lijden bij de huidige medische geneesmiddelen geheel niet nodig is en ongewenst. Men brengt niet alleen onze ouder wordende generaties en hun families, en verder heel veel christelijke welzijnswerkers in de zorg op een groot dwaalspoor door als overheid dit meldpunt te sanctioneren alsof met deze Dag van Wilsbeschikking er christelijke affiniteit of verwantschap met het christendom te vinden zou zijn. Integendeel: het is ten zeerste strijdig met ons christelijk geloof.  Hoe dapper zou men als politicus zijn als men bijvoorbeeld ouders met kinderen met het downsyndroom zou uitnodigen en hen zou bemoedigen! De RK Kerk wijst zowel naar een menswaardig en heilig begin van mensenleven alsook naar een menswaardig einde van het mensenleven in Gods Hand. “Liever in Gods Hand” sterven dan in de hand van een gecertificeerde medicus die uiteindelijk ”met wettelijke rugdekking” de levensbeëindiging moet uitvoeren. Ik hoor heel wat artsen die niet met deze wetgeving kunnen en willen leven. Je als politicus op de voorgrond plaatsen en menen dat je daarmee een zinvolle bijdrage levert door hierin mogelijke plaatselijke nieuwe beleidslijnen te openen…. werp ik ver van me af. Er zullen altijd mensen blijven bestaan die het Woord van God naar hun hand willen zetten. Dat doen u en ik soms ongemerkt. Maar dan is het de omgeving  –  bijvoorbeeld de kerk – die signalen afgeeft en duidelijk zegt: ho dat kan niet! Maar als je geen correctie accepteert, dan plaats je jezelf boven de wet van God. Daarom steken soms meerdere landelijke en internationale wetten “vijandig” af tegen bepaalde kerkelijke regels die alleen bedoeld zijn om het leven te beschermen zoals de Goede God ons dit heeft toevertrouwd. Door deze o.a. landelijke wetgeving plaatst men zichzelf hoger dan God. Zo hebben we in Nederland een verfoeilijke wetgeving ten aanzien van beginnend en eindigend mensenleven, denk aan abortus, euthanasie etc.

Ik hoop en bid dat vele jonge mensen met hun ouders niet deze (doodlopende) weg inslaan en “rugdekking” gaan zoeken bij deze huidige Nederlandse wetgeving. God wil ons zijn Liefde schenken. Zien we in geloof naar Hem uit! Zijn Hand is een hand van Vrede en Eeuwige Geborgenheid.

Sittard, 27 augustus 2016                                                                                     Deken Wilbert van Rens

Deze wilsverklaring-in-drievoud kan men gratis verkrijgen en thuis zelf invullen en op die plaatsen afgeven waar men erna moet handelen vanuit uw levensopdracht. Wilt u hulp hebben bij het invullen van uw verklaring, bel gerust kantoor deken W. van Rens ( tel nr. 046-4512275). We helpen u graag om het een en ander goed vast te leggen.

Men kan de Wilsverklaring ook downloaden.

Downloaden (DOC, 39KB)

.

Men kan ook persoonlijk met de deken telefoneren of mailen op: pastoriesittard@gmail.com .

 

 

BIE ZEFKE ZOEKT VRIJWILLIGERS

BZ

Link naar website Bie Zefke………

 

MIJN KERK IN BALANS

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans. Het is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, in de tweede helft van januari, de grootste inzamelingsactie van Nederland. Met de actie wordt een beroep gedaan op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.
We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. Geeft u ook? Kijk voor meer info op www.kerkbalans.nl of via de media van uw eigen parochie.

kerkbalans_logo

STEUN DE ZUSTERS DOMINICANESSEN

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat wij in Sittard een nieuwe congregatie van zusters rijker zijn. U hebt dit kunnen lezen in de vele positieve berichten in de media. Misschien heeft u zelfs al met hen kennis gemaakt. Deze zusters, de Dominicanessen van St.-Cecilia uit Nashville USA, hebben zich gevestigd in het klooster in Overhoven. De zusters zijn opgeleid als lerares en gaan zich hoofdzakelijk vanuit ons geloof met onderwijs/educatie bezig houden. Het jeugdige elan en enthousiasme van de zusters heeft een groep parochianen ertoe gebracht de zusters te helpen. Een speciale opgerichte stichting, heeft de afgelopen twee jaren de weg bereid om de komst van de zusters mogelijk te maken. De stichting heeft als doel de zusters daar waar nodig te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de zusters zich blijvend in Sittard zullen vestigen en op termijn in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar zeker de eerste jaren hebben de zusters financiële hulp nodig. Wij verwachten jaarlijkse zo’n
€ 45.000 nodig te hebben. Dit geld is niet alleen nodig voor de eerste noodzakelijke levensbehoeften maar ook voor o.a. verblijfs- en werkvergunningen, energielasten, zorgkosten, mobiliteit en communicatie alsmede onderhoud van het klooster. Dat is ook de reden waarom de stichting deze oproep plaatst. U kunt de zuster steunen door lid te worden van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard en jaarlijks of eenmalig een gift te doen. Alle bijdragen op rekening NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard zijn welkom. We beschikken over de ANBI-status, waardoor giften onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor informatie verwijzen wij u graag naar de website  Tevens nodigen wij u uit om u aan te melden voor de Nieuwsbrief door een email te sturen naar vriendendominicansisters@gmail.com.

 

 

KERKBETROKKEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Om het vele werk in onze parochies mogelijk te maken zijn wij op zoek naar kerkbetrokken vrijwillig(st)ers. Inzet kan op velerlei wijzen. Te denken valt o.m. aan het gereedmaken en opruimen van de kerken en kapellen, assisteren bij de mis, en het thuis ophalen en terugbrengen van de priester (waarvoor de reiskosten worden vergoed), het rondbrengen van de ziekencommunie, het uitvoeren van klussen, poetswerkzaamheden, hulp op de administratie enz. Deelname kan naar eigen capaciteiten en mogelijkheden. Geïnteresseerd? Neem dan voor meer informatie contact op met deken van Rens 046-4512275.