Nieuws

VASTENAKTIE 2020

De afgelopen drie jaar hebben de samenwerkende parochies van het dekenaat Schinnen en Sittard in het kader van de Vastenactie een eigen project ondersteund: ‘Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst´. Een project dat bestemd was voor een school van Landbouw en Techniek in Zambia in Afrika. Dit jaar sluiten onze dekenaten weer aan bij de projecten van de landelijke vastenactie. Maar veel verschil is er niet, want voorgaande jaren gingen de landelijke projecten ook vooral over onderwijs. En ook dit jaar is dat weer zo. Het landelijk thema in 2020 is: ‘Werken aan je toekomst’.
Het gaat erom mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.
Met dit thema draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen een vervolgopleiding te geven na de basisschool, zodat ze een vak leren waarmee hun toekomst meer zekerheid biedt. Voor ons is een vervolgopleiding heel gewoon, maar voor velen is dit nog een toekomstdroom. Vastenactie wil een helpende hand bieden om dit mogelijk te maken. De projecten die we ondersteunen, maken verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar voor mensen in  ontwikkelingslanden.

Ook ondersteunen we mensen bij het opzetten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. In het volgende parochieblad worden een paar projecten kort beschreven.
Vanaf Aswoensdag staan de Vastenactie-offerblokken weer achter in onze kerken, met de vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in dit
parochieblaadje. Voor het ophalen van deVastenzakjes in de Goede Week in de Binnenstad en Baandert zijn vrijwilligers nodig! Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel dan even naar de administratie 046-4512275, of mail naar kantpastoriesittard@gmail.com .

LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat naar banknummer NL 51 INGB 0001032540 van onze parochie of het diocesaan nummer van de vastenactie: NL 21 INGB 0003000046 ten name van Missieburo Roermond onder vermelding van ‘vastenactie 2020’.

GEDACHTENISTABLEAU IN DE BERNADETTEKAPEL VAN DE RK URNENHOF – een oproep

In de Bernadettekapel van de RK Urnenhof hangt een gedachtenistableau. Dit tableau vermeldt de namen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in de buurt waar nu de RK Urnenhof staat. De meesten sneuvelden op zondag, 19 november 1944 toen, twee maanden na de bevrijding van Sittard en terwijl het front al maanden ter hoogte van Susteren lag, Sittard werd getroffen door een granatenregen. Die middag vielen er elf doden, waaronder diverse mensen die waren afgekomen op de wedstrijd Sittardse Boys – Maurits (Geleen).

Bij de recente herdenking van ‘75 jaar bevrijding’ hebben ons berichten bereikt, dat de lijst van namen die als rechtstreeks gevolg van de gebeurtenissen op 19 november 1944 zijn gestorven niet compleet is. Er is gemeld, dat de namen van Lambert Heijnen en Gerard Cox nu ontbreken. Het kerkbestuur wil deze namen graag aan het tableau toevoegen, maar wil dan wel dat daarna de lijst compleet is. We roepen de lezers hierbij op eventueel nog ontbrekende namen vóór 1 januari 2020 te melden per brief naar de pastorie (Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard) of per e-mail naar pastoriesittard@gmail.com. Voeg bij die aanvulling wel een korte historische toelichting.

SITTARD WEER VRIJ

Het was maandag 18 september 1944. Volgens de berichtgeving van die dagen was het mooi weer. Vanaf 10 mei 1940 was Nederland bezet en kende men meer en meer de agressie van de bezetter, met alle verschrikkelijke gevolgen van deze oorlog. Bijna iedere familie kende wel familieleden en/of vrienden die getekend waren door allerlei persoonlijk verdriet. Op zondag 17 september 1944 had men al in verschillende kerken voorzichtig aangegeven dat er spoedig verandering zou komen: men bad om vrede, Heer geef ons vrede! Hier en daar waren er zelfs hoorbare tekenen in de eredienst zoals een organist tijdens een dienst op zondag 17 september “voorzichtig” de tonen liet horen van het “Wilhelmus”. Zou het nu wel gebeuren, eindelijk weer vrijheid? Dat deze maandag de bijzondere dag is geworden voor Sittard en omgeving blijkt uit allerlei getuigenissen. Je proeft in de verslagen de vreugde van ontmoetingen met de bevrijders maar ook de vreselijke spanning dat de bezetter elk moment weer opnieuw kan toeslaan. En dat laatste is ook in Sittard gebeurd! Zie hier het verslag (opgemaakt door Sittards Verleden) van Baer Smit:

Tegen de klok van half zeven klonk er kabaal op straat. De mensen stroomden vanuit de Putstraat de Markt op. Er was geen houden aan. Ondanks vaders verbod, lukte het mij met de massa mee te glijden richting Markt. Daar kwamen de Amerikanen vanuit de Oude Markt. Een jeep en een paar tanks. Een van de soldaten werd bij slager Suylen op de hoek van de Markt en de Putstraat naar binnen gehaald. Ik achter hem aan. Hij werd aan de tafel gezet en de fles jonge klare kwam tevoorschijn. Geen mens sprak zijn taal. Alles ging in het dialect. De goede man deelde sigaretten uit. Ik kreeg er ook een. Met de sigaret in mijn mond stapte ik naar buiten en mengde me onder de hossende meute op de Markt. Plotseling tikte meester Fiddelers, mijn onderwijzer van de lagere school in de Baandert, mij op de schouders en vroeg: “Wil jij die sigaret met mij ruilen voor een foto van onze koningin?” Hij haalde het portret uit zijn zak en hield zijn hand op. Ik had nooit gerookt en zag die deal wel zitten. Mijn meester die een sigaret wilde en dat ook nog heel lief vroeg. Wat later werd ik door mijn vader opgepikt en naar huis gedirigeerd. “Binnen blijven”, was het devies. En gelijk dat hij kreeg want later in het donker werden een aantal Sittardenaren door de nog in de donkere stad verblijvende Duitsers meegenomen. Drie van hen zijn nooit teruggekeerd. Ze zijn in de buurt van Maasniel geëxecuteerd. De anderen hebben kunnen ontvluchten onderweg………………..

Maar na enkele dagen bevrijding kwam door Operation Market Garden het oprukkende bevrijdingsleger tot stilstand en zo werd onze stad een frontstad met alle angstige gevolgen van dien, De linie lag langs Susteren en Selfkant en daardoor werd Sittard vaak bedreigd met Duitse granaten. Sittardenaren herkenden zelfs aan de fluittoon de richting van deze projectielen. Op zondag 19 november 1944 was er in de Baandert een voetbalwedstrijd tussen aartsrivalen Sittardse Boys en Maurits Geleen. Voetballers hoorden het gefluit van aankomende granaten en lieten zich terstond plat ter aarde vallen. Toen het granatengeweld ophield, zag men overal in de buurt de afschuwelijke gevolgen van deze aanslag. Die middag vielen er elf doden. Hun namen – met de namen van hen die eerder gefusilleerd zijn in Maasniel – zijn later vermeld op de aloude plek nabij het voetbalveld Baandert op een natuurstenen plaquette. Bij het verplaatsen van voetbalveld naar stadion Fortuna werd deze geplaatst in de Kapel van de voormalige H. Bernadettekerk, thans RK Urnenhof, Baandert. Er staan de volgende namen: Paul Collard, Paul Crauwels, Tonny Hunnekens, Hub. de Heus, Piet Letschert, Karel Ermans, Harry Janssen, Charles Soesman, Jac. Hertz, Frans Schadron, Frans Eijck, Frits Clemens, Bertha Simons, Fransien Frissen, Mia Sprenger. Hun namen zullen genoemd worden in de komende Heilige Mis die op Woensdag 18 september 2019 om 18u30 wordt gehouden in de H. Petruskerk uit dankbaarheid bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding én om onze gevallenen bij O.L.Heer aan te bevelen. Onze Burgemeester zal hierbij aanwezig zijn naast de eregasten die als getuigen van die eerste uren aanwezig waren. We hebben een aantal personen uitgenodigd. Vooraf aan de dienst kunnen we luisteren naar een aantal interviews die een mooie weergave geven van die zo bijzondere eerste bevrijdingsuren, maar ook van de spannende en angstige zorgen die men destijds meemaakte. De DANKDIENST op woensdag 18 september wordt al om 18u10 ingeleid met de weergave van interviews met enkele getuigen van de eerste bevrijdingsuren in Sittard.

Om 18u30 begint de H. Mis als dankdienst èn voor de gevallenen, opgeluisterd door het St.-Petruskoor. We hopen bij de Mis velen te mogen begroeten. Na de dienst worden de kerkgangers bij het verlaten van de kerk – begeleid door het luiden van al onze klokken – een dankbetoon aan de hemel en aan alle mensen van goede wil. Om 20u is er een bevrijdings-concert in de schouwburg, maar men dient daarvoor wel entreekaarten te hebben.

Deken Wilbert van Rens

BISSCHOP HARRIE SMEETS BEZOEKT DEKENAAT SITTARD


Vanaf vrijdag 23 augustus tot en met zondag 25 augustus bezoekt onze bisschop het dekenaat Sittard. Dit wordt natuurlijk ook gekoppeld aan ons St.-Rosafeest. Maar hij bezoekt allereerst ons Dekenaat Sittard. En ons dekenaat Sittard houdt de volgende gemeentes, wijken en parochies in: Elsloo en Meers, Berg ad Maas, Urmond, Stein met Nieuwdorp en Kerensheide, Geleen met Lutterade, Kluis, Oud-Geleen, Past van Ars, Lindenheuvel met OLVR v Altijddurende Bijstand, H Barbara en HH Engelbewaarders, verder Limbricht, Einighausen en Guttecoven, dan H.Paulus (Limbrichterveld), H Bernadette (Baandert) en Overhoven, dan
Broeksittard, Vrangendael/Stadbroek, vervolgens H. Gemmakapel, Leyenbroek en Ophoven, tenslotte Munstergeleen en Kapel Pater Karel, en ter afronding Basiliek, HH Petrus en Michaël te Sittard. Dit houdt in dat er een programma wordt opgesteld van allerlei ontmoetingen van kerkbetrokken mensen, verenigingen, vrijwilligers die voor de kerk en de
wijken ter plaatse werken, maar ook mensen die in de diaconie werkzaam zijn, in de zorg, in scholen. De bisschop wil graag zien waar de sterke, maar ook de zwakke punten liggen van onze pastoraal aan mens en samenleving. Het programma kan onmogelijk alle geledingen van onze parochies en kerken bevatten. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.
Verschillende dekenaten heeft hij al bezocht. Al die visitaties geeft hem straks een goed beeld om als bisschop de goede beleidslijnen uit te zetten voor de toekomst van onze kerk in ons bisdom. Een aantal medewerkers van secretariaat dekenaat en dekenaal bestuur zijn al druk bezig om een programma straks aan de bisschop voor te leggen. Natuurlijk is de
jaarlijkse St.-Rosaprocessie ook voor hem een heel belangrijk moment, daarmee hoopt hij ook de ware St.-Rosapelgrim te ontmoeten. Ze komen van heinde en ver. Ieder jaar opnieuw!
Wat bezielt hen? Alleen maar traditie? Of zit er meer achter deze jaarlijkse ontmoeting. Laten we ons inspireren door het eenvoudige leven van zo’n meisje als St. Rosa? De bisschop wilt niet hebben dat we ons alleen van de beste kant laten zien…… hoe goed ook bedoeld….maar we moeten ons aan hem presenteren hoe het volgens ons staat met de zorg voor elkaar, voor ons geloof en kerk in de komende tijd én waar de knel-en pijnpunten zitten.
Het beloven dagen van inspanning en open ontmoetingen te worden, Mag ik rekenen op uw aller medewerking?

Deken Wilbert van Rens.

Ere/Waarderingsspeld H. Bernadetteparochie uitgereikt.

Op 20 februari j.l. mocht Dhr Hub Moonen, Frans Erensstraat 5, dit bijzonder Ereteken ontvangen voor al zijn inzet in de parochie H. Bernadette/Baandert. De heer Moonen was vanaf het begin van deze parochie (1957) actief bij het parochieleven betrokken. Hij zorgde voor de distributie van het parochieblad ‘Baandert Bouwt’ en zette dit werk voort toen het een gezamenlijk parochieblad van het cluster werd. Hij was een vaste collectant in de Bernadettekerk en, na de onttrekking aan de eredienst daarvan in 2010, zette hij deze activiteit voort in de St.-Michielskerk. Ook voor huis-aan-huis-collectes, zoals bijvoorbeeld voor de Vastenactie, maar ook verspreiding parochieblad enz. nooit werd een vergeefs beroep op hem gedaan.. We wisten toen bij de uitreiking dat hij erg ziek was, maar zijn overgave en dankbaarheid sierden hem bijzonder. Al een paar dagen later stierf hij in vrede. We bidden dat zijn werk en inzet haar bekroning mag vinden in Gods Koninkrijk. We wensen zijn vrouw en kinderen sterkte en troost. Hij moge rusten in Gods vrede!          Deken Wilbert van Rens.

NIEUWSBRIEF EN ONLINE MAGAZINE BISDOM

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg? Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief en/of het webmagazine Clavis van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het webmagazine Clavis elke maand. Als u uw naam en mailadres doorgeeft krijgt u het laatste nieuws gratis in uw mailbox.
Wilt u wat meer verdieping? Dan is het bisdomblad De Sleutel misschien iets voor u. Voor maar € 29,- krijgt u elf keer per jaar een kleurrijk magazine thuis gestuurd.

Interesse in een van de drie bladen/nieuwsbrieven of ze alle drie? Geef dan uw naam, e-mail en adresgegevens door aan persdienst@bisdom-roermond.nl.

ALS KATHOLIEKEN AFSCHEID NEMEN….

Als katholieken afscheid nemen van een dierbare, doen ze dat bij voorkeur in de kerk. Dat is de plaats, waar we als gelovigen samenkomen als er iets vieren is, maar ook als we verdriet hebben. De kerk is de plaats waar we elkaar steunen en waar we God om kracht kunnen vragen. De kerk is ook de plaats waar we in gelovig vertrouwen gedenken dat de overledene aan een nieuw leven bij God begonnen is.

In onze tijd is het voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Ook niet voor een uitvaart. Parochies maken het regelmatig mee dat mensen, die hun leven lang trouw naar de kerk zijn gegaan, bij hun overlijden zonder kerkelijke uitvaart worden begraven of gecremeerd.  Vaak wordt door de nabestaanden als argument gebruikt dat ze zelf “niet meer zoveel met het geloof hebben”.  Maar daarmee onthouden ze hun overleden vader, moeder of grootouder die wel gelovig was, een belangrijke gebeurtenis: namelijk een kerkelijk afscheid. Bovendien ontnemen nabestaanden die zo redeneren, ook zichzelf de mogelijkheid  om geraakt en getroost te worden door de woorden en rituelen die de kerk daarvoor al eeuwen heeft.

Heeft u wel eens met uw kinderen, kleinkinderen of anderen die kort bij u staan over uw uitvaart gesproken? Wilt u na uw overlijden een kerkelijke uitvaart? Laat het uw nabestaanden nu al weten en laat het de parochie weten. Leg het desnoods op papier vast. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een pastorale wilsverklaring invullen. Binnenkort vindt u in onze kerk folders over dit thema. U mag ook altijd contact opnemen met uw parochiepriester.

Als katholieken afscheid nemen …. doen ze dat samen. Met elkaar en met God.

MIJN KERK IN BALANS

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans. Het is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, in de tweede helft van januari, de grootste inzamelingsactie van Nederland. Met de actie wordt een beroep gedaan op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.
We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. Geeft u ook? Kijk voor meer info op www.kerkbalans.nl of via de media van uw eigen parochie.

kerkbalans_logo

STEUN DE ZUSTERS DOMINICANESSEN

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat wij in Sittard een nieuwe congregatie van zusters rijker zijn. U hebt dit kunnen lezen in de vele positieve berichten in de media. Misschien heeft u zelfs al met hen kennis gemaakt. Deze zusters, de Dominicanessen van St.-Cecilia uit Nashville USA, hebben zich gevestigd in het klooster in Overhoven. De zusters zijn opgeleid als lerares en gaan zich hoofdzakelijk vanuit ons geloof met onderwijs/educatie bezig houden. Het jeugdige elan en enthousiasme van de zusters heeft een groep parochianen ertoe gebracht de zusters te helpen. Een speciale opgerichte stichting, heeft de afgelopen twee jaren de weg bereid om de komst van de zusters mogelijk te maken. De stichting heeft als doel de zusters daar waar nodig te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de zusters zich blijvend in Sittard zullen vestigen en op termijn in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar zeker de eerste jaren hebben de zusters financiële hulp nodig. Wij verwachten jaarlijkse zo’n
€ 45.000 nodig te hebben. Dit geld is niet alleen nodig voor de eerste noodzakelijke levensbehoeften maar ook voor o.a. verblijfs- en werkvergunningen, energielasten, zorgkosten, mobiliteit en communicatie alsmede onderhoud van het klooster. Dat is ook de reden waarom de stichting deze oproep plaatst. U kunt de zuster steunen door lid te worden van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard en jaarlijks of eenmalig een gift te doen. Alle bijdragen op rekening NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard zijn welkom. We beschikken over de ANBI-status, waardoor giften onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor informatie verwijzen wij u graag naar de website  Tevens nodigen wij u uit om u aan te melden voor de Nieuwsbrief door een email te sturen naar vriendendominicansisters@gmail.com.

KERKBETROKKEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Om het vele werk in onze parochies mogelijk te maken zijn wij op zoek naar kerkbetrokken vrijwillig(st)ers. Inzet kan op velerlei wijzen. Te denken valt o.m. aan het gereedmaken en opruimen van de kerken en kapellen, assisteren bij de mis, en het thuis ophalen en terugbrengen van de priester (waarvoor de reiskosten worden vergoed), het rondbrengen van de ziekencommunie, het uitvoeren van klussen, poetswerkzaamheden, hulp op de administratie enz. Deelname kan naar eigen capaciteiten en mogelijkheden. Geïnteresseerd? Neem dan voor meer informatie contact op met deken van Rens 046-4512275.