Nieuws

Vastenactie 2019

Ook dit jaar steunen de parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen met hun Vastenactie opnieuw een project van de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ (GKMT) in Zambia. Het project behelst de oprichting en uitbouw van de eerste middelbare vakschool in het Mpongwe district. In 2018 is de hele school met financiële hulp van ons vastenactieproject voorzien van elektriciteit, is een restaurantkeuken gebouwd en zijn er veel onderwijsmiddelen aangeschaft. In 2019 wordt de tweede fase van de bouw afgerond. Dit betreft de bouw van een praktijklokaal en van het auditorium, en het afwerken van de 2 internaatgebouwen en het omheinen van de school. Na het afronden van fase 2 kunnen we de school beschouwen als volledig operationeel voor 500 leerlingen, waarvan 64 in internaatsverband. De school biedt op dit moment cursussen en trainingen aan in Landbouw, Ontwerpen, Knippen en Naaien van kleding, Metselen en ICT. Alle studenten lopen op het eind van de opleiding een stage van 3 maanden bij een bedrijf. Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken, met de vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in dit parochieblaadje. Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Goede Week in de Binnenstad en Baandert, zijn weer vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel naar administratie 046-4512275, of mail naar kantpastoriesittard@gmail.com. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat onder vermelding van ‘vastenactie 2019’ naar banknummer NL 51 INGB 0001032540 van onze parochie of het diocesaan nummer vastenactie: NL 21 INGB 0003000046 tnv Missieburo Roermond.

In dankbare Herinnering aan Hub Geurts

Vrij plotseling is op 3 januari 2019 Hub Geurts op 84-jarige leeftijd van ons heengegaan. Hub was in onze parochies vooral bekend vanwege zijn orgelspel, dat hij meer dan 50 jaar uitoefende, maar ook om zijn warme verbondenheid met St.-Petruskoor en koor Canticorum, en zijn kerkbestuurslidmaatschap in de functie van secretaris, dat duurde van 15 april 2004 tot 1 juni 2009. Op 12 juni 2009 benoemde de bisschop hem tot ere-kerkmeester.

Voor de promotie van Sittard heeft Hub nog veel meer betekend. Jarenlang was hij de stuwende kracht achter de VVV, hetgeen resulteerde in publicaties, rondleidingen en evenementen. Hij was betrokken bij het tot stand komen van het kerkenwachtgilde, was medeorganisator van NCRV-kerkenpad in Sittard, speelde een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de Historische Stoet in 1993, presenteerde Sittards historische juweeltjes in uitzendingen van START-TV met zijn zoon Jean, om maar enkele zaken te noemen.

Voor onze parochie was hij betrokken bij een aantal publicaties, zoals de jubileumboeken voor de dekens Janssen en Van Rens (met parochiekronieken), de VVV-gids voor de binnenstadkerken, ’Sittards trots in de steigers’ over de toren van de Petruskerk en nadien het grote boek over de toren van deze kerk. Hub beschikte over een zeer uitgebreide kennis van ons parochieverleden en door zijn overlijden zijn onze parochie en stad een stukje geheugen kwijtgeraakt. Vanwege al zijn verdiensten heeft hij de kerkelijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice en Ridder in de orde van St.-Silvester ontvangen. In hem verliezen wij een uiterst betrokken parochiaan en Sittardenaar. Laten we zijn geestelijke erfenis koesteren.

Na de plechtige uitvaartdienst op donderdag 10 januari jl. in de St.-Petruskerk is hij begraven op de algemene begraafplaats. Wij wensen zijn echtgenote Gemma, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. Moge hij rusten in vrede.

Deken van Rens 50 jaar priester

Op zondag 9 juni (Pinksteren) hopen wij het vijftigjarig priesterjubileum te vieren van deken Wilbert van Rens. Ter voorbereiding is uit het kerkbestuur een werkgroep geformeerd bestaande uit: Andries Houtakkers, voorzitter (externe representatie) Guus Janssen en Seph Castro, secretariaat (contacten met cluster en dekenaat), Henk Wetzels, penningmeester en Karin Colaris (muziek en sociale media).

Wij vragen u deze zondag alvast te reserveren. Wij zullen u op deze website van de verdere invulling van het feest op de hoogte houden.

Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij: amppjanssen@hetnet.nl

Vriendelijke groet,
Andries Houtakkers, voorzitter
Guus Janssen en Seph Castro, secretariaat

Vreugde om een nieuwe Herder en Bisschop.

Op de vooravond van O.L.Vrouw Sterre der Zee  – 9 oktober j.l. – werden we op de hoogte gebracht van de benoeming van een nieuwe bisschop voor ons bisdom: De Paus had benoemd onze collega deken Harrie Smeets van Venray, lid van ons Kathedraal Kapittel en ruim 25 jaar priester van ons bisdom. Hij is geboortig van Heerlen en groeide op in Born. Van daaruit ging hij – na de middelbare school Serviam in Sittard – naar Utrecht en studeerde daar Nederlandse taal en letterkunde. Hierna werd hij zich bewust van de roeping tot het priesterschap en ging vervolgens studeren aan Rolduc. Hij werd door Mgr. J. Gijsen tot priester gewijd en ging vervolgens als kapelaan, pastoor en later als deken aan de slag op verschillende plaatsen in ons bisdom. In al die tussenliggende periodes bleef zijn verbondenheid met onze basiliek in Sittard een warm rustpunt in zijn pastorale bezigheden. Als het parochiewerk het toeliet en er een vrije dag mogelijk was, dan vulde hij deze in door op de donderdag de H Mis van 10u30 op te dragen in de basiliek. Zo ook 2 dagen na zijn benoeming tot bisschop heeft hij op donderdag 11 oktober de H Mis opgedragen in onze basiliek. Van zijn moeder kreeg hij deze bijzondere band mee en gaf hij ook mede door aan zijn familieleden. Onze basiliek kent heel wat “ex voto’s” waarop namen en dankbaarheidsbeden vermeld staan…. Zo ook van zijn familie en hemzelf. Hij voelt zich “een levende bouwsteen” van onze basiliek. Deze prachtige “verborgen” bouwsteen moge voor hem zijn een aanmoediging om voor ons bisdom een goede herder en bisschop te zijn. Hij vertrouwde altijd op de genade van Moeder Maria. De laatste jaren heeft hij als voorzitter van de Stichting Limburgse Lourdesbedevaarten gewerkt, ook hier zien we weer die duidelijke band met Moeder Maria.  Het is ook mooi dat hij direct aangaf om – als het mogelijk is –  op het hoogfeest van Moeder Maria Onbevlekt Ontvangenis – 8 december – de Heilige Bisschopswijding te ontvangen. We wensen hem en ons bisdom toe dat hij met hulp van Gods Genade en de voorspraak van Moeder Maria een waarachtige goede herder mag zijn voor de kerk van Limburg. O.L.Vrouw van het H. Hart  —  bid voor ons!!

Deken Wilbert van Rens

Vrijwilligersmiddag parochies op 30 september 2018

Een vereniging kan niet functioneren zonder vrijwilligers, maar een parochie is volledig afhankelijk van de hulp van een groot aantal vrijwilligers. De parochies van ons cluster mogen zich gelukkig prijzen met het feit, dat ze kunnen steunen op de hulp van zovelen. Hoe zouden we anders samen kerk kunnen zijn zonder de hulp van al die koren, al die acolieten, al die bloemschikkers, al die kosters, al die lectoren, al die cantors, bezoekgroepen, vastenactiegroep, administratief medewerk(st)ers, parochiebladbezorgers. kortom allen die hand- en spandiensten verrichten om dit samen-kerk-zijn gestalte te geven en op die manier samen één grote familie te vormen. Daarom dat deken en kerk­bestuur om de twee jaar in letterlijke zin de handen uit de mouwen steken om uit dankbaarheid voor ieders inzet – na een H. Mis ter dankzegging – bijeen komen voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Zo gebeurde dat dit jaar op 30 september 2018.

Dit jaar viel dit samen met de viering van het 50-jarig jubileum van het kerkelijk koor Canticorum, ooit begonnen als ‘rouw- en trouwkoor’. Ze hadden deze morgen de Hoogmis prachtig en stijlvol opgeluisterd met een magnifiek ensemble uit de Phil. Twee leden van dit koor werden in die bijeenkomst van parochievrijwilligers speciaal voor het voetlicht gehaald. Mevr. Clementine van Noorden – van der Hijden was er van den beginne bij en Mevr. Lène Cobben al 33 jaar en beide ontvingen een speciaal ontworpen glas-in-lood raam. Het hele koor met dirigent Dhr Arno Kerkhof werd verder toegejuicht en ontving een welgemeend en daverend applaus van de aanwezigen, waarmee de dank voor de tomeloze inzet van koor en dirigent werd onderstreept. De wijze waarop Canticorum functioneert, vooral bij emotionele momenten zoals uitvaarten, verdient alle lof. Alle leden werden tenslotte letterlijk in de bloemen gezet.

Deze vrijwilligersmiddag was ook het startpunt van een nieuwe traditie. Het kerkbestuur heeft voor vrijwilligers een bijzondere gouden erespeld laten ontwikkelen om vrijwilligers die – langdurig en op bijzondere wijze hun werkzaamheden in één (of meer) kerken van ons cluster hebben uitgeoefend – te kunnen danken. De eerste speld (met het silhouet van de St.-Petruskerk) werd overigens op 17 juni jl. aan de jubilerende kapelaan Van der Wegen uitgereikt. Zo zijn er spelden van alle parochiekerken in ons cluster. Voor alle duidelijkheid: deze spelden zijn niet te koop en worden door het kerkbestuur bij bijzondere gelegenheden aan verdienstelijke vrijwilligers toegekend. De gouden speld van de St.-Petruskerk werd uitgereikt aan de heer Frans Kessels, méér dan 50 jaar trouw collectant. Ook het echtpaar Pierre en Herma Bollen ontvingen elk eveneens zo’n gouden speld vanwege hun ondersteuning op velerlei terreinen. De speld van de Bernadette­kerk in de Baandert ging naar mevrouw Alice Hensgens, onder meer voorzitster van het Bernadette­koor. Het echtpaar Theo en Ank van Galen, beiden zowel actief (Theo als acoliet en lector en Ank als lector en koorlid) in de St.-Petruskerk als de St.-Paulus­kerk ontvingen de speld met de beeltenis van de laatstgenoemde kerk. Mevrouw Thea Kalkhoven van de H. Hart­parochie uit Overhoven ondersteunt de parochie op administratief gebied en dat lag aan de toekenning van haar speld ten grondslag. Er zou ook de eerste speld met de afbeelding van de St.‑Michielskerk worden uitgereikt, maar de ontvanger – die zich als eerste voor de vrijwilliger­s-middag had aangemeld – bleek door ziekte aan bed gekluisterd te zijn. Die uitreiking zal later worden ingehaald.  DANK AAN U ALLEN.                                                                                                                                                                                                               Deken Wilbert van Rens

Op 25 september a.s. is het precies 25 jaar geleden dat Mgr. Frans Wiertz tot bisschop werd gewijd. Bijna een kwart eeuw lang leidde hij het bisdom Roermond op zijn geheel eigen wijze. Bij het bereiken van zijn 75e levensjaar trad Mgr Wiertz eind vorig jaar terug. Hoewel hij geen bestuursverantwoordelijkheid meer draagt, blijft hij natuurlijk het bisschopsambt bekleden. Daarom willen we het zilveren wijdingsjubileum en, onlangs zijn gouden priesterfeest –  van Mgr. Frans Wiertz niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 30 september a.s. vindt er in de Sint Servaasbasiliek in Maastricht een eucharistieviering uit dankbaarheid plaats. De pontificale mis begint 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. Wilt men hem schriftelijk feliciteren dan gelieve dit adres te hanteren: ZHE Mgr. Fr. Wiertz, em.bisschop, Sint Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht.

De em.bisschop heeft aangegeven geen persoonlijk cadeau te willen, maar als men toch iets wilt geven, geef het dan aan een missiedoel: bijvoorbeeld tbv van een school voor kinderen van vluchtelingen uit Eritrea in Sudan, waar de Limburgse aartsbisschop Mgr. Bert van Megen als nuntius werkt. Hij zal op 30 september bij de viering in Maastricht aanwezig zijn. Bijdragen voor het project zijn welkom op rekeningnummer IBAN: NL83INGB0001030800 ten name van Bisdom Roermond onder vermelding van ‘bisschopsjubileum’.

KERKPROEVERIJ 2018  

Kerkproeverij: ‘Vraag iemand mee naar je kerk’

In het weekend van 15 en 16 september 2018 zetten veel kerken in heel Nederland de deuren open voor de zogenoemde Kerkproeverij. Dit gebeurt ook in de parochiekerken van ons cluster. Een landelijke campagne onder het motto ‘Proef, en geniet de goedheid van de Heer’ (Psalm 34:9), waar al meer dan 20 christelijke denominaties aan meedoen.

Kerkproeverij komt tot stand dankzij een samenwerking van de Nederlandse Bisschoppen­conferentie, Raad van Kerken, IZB en MissieNederland, met EO en KRO-NCRV als mediapartners.

Het doel van de campagne is dat mensen in de kerk erop uit gaan om iemand uit hun omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. “Er zijn veel redenen om dat niet te doen. Geloof is privé, daar val je anderen niet mee lastig; je weet niet precies hoe je iemand moet uitnodigen; iemand kan bedanken voor de uitnodiging of je bent bang voor moeilijke vragen. Maar er zijn ook veel redenen om de sprong wél te wagen”, aldus de initiatiefnemers.

Kerkproeverij lanceerde onlangs de website www.kerkproeverij.nl, waarop allerlei materiaal is te vinden dat kan worden gebruikt om een ‘cultuur van uitnodigen’ te bewerkstelligen in hun eigen parochie.

Kerkproeverij is gebaseerd op de Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft.

Lees ook het artikel in ons parochieblad…

NIEUWE ST.-ROSA VAANDELS

Op zondagochtend 26 augustus tijdens de Plechtige Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van St.-Rosa werden nieuwe vaandels door bisschop de Jong gezegend en vervolgend in de processie in gebruik genomen. Deze vaandels hangen aan weerszijde van de draagbaar waarop de reliek van St.-Rosa staat. Dit is gedaan om voor gelovigen en publiek aan te geven dat het de reliek van St.-Rosa betreft.

De vaandels werden gemaakt op initiatief van en bekostigd door de Mander. De Mander draagt sinds 2017 de St.-Rosa reliek in onze jaarlijkse processie. Op de rood fluwelen vaandels is in zeer fijn borduurwerk de tekst “HEILIGE ROSA BID VOOR ONS” aangebracht. Mevrouw van de Werf van Borduurstudio Stein en mevrouw Donners uit Overhoven hebben samen deze vaandels vervaardigd.

25 JARIG JUBILEUM KAPELAAN GUUS VAN DER WEGEN

kapelaan van der Wegen

Onze kapelaan vierde dit jaar op 17 juni dankbaar zijn zilveren priesterfeest. Het werd voor hem en zijn familie een dankbaar en gezegend feest.

Hij is al 13 jaar bij ons in Sittard kapelaan. Zijn speciale pastorale opdracht is Jeugd-en Jongerenpastoraat. Dat bestaat voornamelijk in werken aan vorming en catechese voor jongeren. En dat doet hij met verve. Daarbij ondervindt hij veel waardering en vooral ook veel medestanders die hem in dit werk terzijde staan. Niet voor niets werd hij enkele jaren geleden gewaardeerd door een KRO-trofee voor dit bijzondere werk. Hij steekt enorm veel werk in het kennen van vele jongeren: hij kent ze bij naam en toenaam. Zijn jaarlijkse jeugdkampen blijven hoog scoren want ieder jaar gaan wel zo’n 150 jongeren mee. En vergeet niet de jeugdpastoraat van de zaterdag: het ZMC. Al die aandacht en inzet mag zeker best gewaardeerd worden en willen we hem als parochie hiervoor bedanken. Natuurlijk, je bent priester geworden niet enkel voor jongeren. En zo is hij ook druk bezig om al zijn pastorale aandacht ook aan andere groepen in onze parochies te schenken.

Wij danken onze Jubilaris alles dat hij voor veel mensen in onze parochies – op allerlei gebieden – betekend hebt.
Namens Collega’s en Parochianen uit onze cluster: Proficiat en Gods Zegen!             Deken Wilbert van Rens

JUBILEUMFEEST 60 JAAR PRIESTER FRANS VROEMEN

Oud-vicaris en oud-aalmoezenier van sociale werken in Limburg Frans Vroemen was op 22 maart j.l. 60 jaar priester. Hij woont vanaf 1972 in onze parochie, was en is vaak actief – ook nu nog – in de liturgie, met name in Zorgcentrum Baenje. Bovendien functioneert hij nog steeds – en dat al zo’n twintig jaar – als vaste assistent in het parochiecluster Leyenbroek-Ophoven. Hij wil dit jubileum op een eenvoudige en bescheiden wijze vieren, mede vanwege de hoge leeftijd en gezondheidssituatie van zijn naaste familieleden. Daarbij is hij – sinds zijn 80e verjaardag – echt gepensioneerd en leeft hij nu “in de luwte”, na een zeer druk leven als vicaris en aalmoezenier op het snijvlak van kerk en samenleving. Wel zal hij in de Baenje en in de kerk van Leyenbroek een dankdienst houden met en voor de mensen, met wie hij altijd de H. Eucharistie viert en vaak lief en leed gedeeld heeft. Wanneer dat is, wordt ter plekke tijdig bekend gemaakt. De 84-jarige jubilaris wil geen giften en toespraken. Wel vindt hij het wel fijn om – na de vieringen – met de aanwezigen een kopje koffie te drinken, elkaar de hand te drukken, elkaar alle goeds toe te wensen en zo enige tijd samen te zijn. Een en ander wordt ter plekke geregeld. Jubilaris, onze hartelijk gelukwensen en veel dank voor alles wat U voor veel mensen in onze parochie – op allerlei gebieden – betekend hebt. Namens Collega’s en Parochianen uit onze cluster: Proficiat en Gods Zegen!


DIAKEN BEN TER HAAR OVERLEDEN

Onze trouwe en hartelijke dienaar Diaken Ben ter Haar is – na een kort ziekbed – op 18 januari jl. overleden. Voor hem was de overgang naar het Vaderhuis een “Adieu”. Met deze groet nam hij afscheid van zijn vrouw Riet toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij was zich bewust dat dit moment wel eens een overgang zou kunnen inhouden. Ben was een van onze eerste diakens in ons bisdom die volop meedraaiden in de pastoraal naast zijn reguliere arbeidstaak bij het bedrijf waar hij destijds werkte. Het waren de eerste permanente diakens in onze kerk die eigenlijk de weg hebben geplaveid voor de priester die in de toekomst zijn kost moet verdienen als de parochianen hun priesters niet meer kunnen betalen. De priesterarbeider is op komst: naast je reguliere arbeid in het bedrijfsleven ….. je ambt als priester en diaken uitoefenen. En daarbij vooral kwaliteit leveren. Je kennisniveau van theologie verdiepen en volop tijd geven aan de taken van de kerk. De gruwel van onze tijd is vooral als een priester of diaken zegt: ik heb het druk, geen tijd…., ik moet nog ….enz. Van dat alles was bij Ben niets te vinden. Als ik hem belde voor een opdracht, het was zelden als hij “neen” moest verkopen. Hij deed in ons parochiecluster mee met preekbeurten, doopsel, rouwbezoeken en voorbereiden van uitvaarten, ziekenbezoek enz. Hij was “geestelijk adviseur” voor de KBO, gaf raad en steun aan allerlei particulieren die bij hem aanklopten, ook op fiscaal gebied als de lastige belastingpapieren ingeleverd moesten worden. Zijn dienstbaarheid en eenvoud sierden hem. Voor zijn vrouw Riet was Ben niet alleen een enorme steun als echtgenoot, maar ook deelden zij met elkaar de warme zorg en liefde voor onze Kerk: Ben als diaken en Riet als catechiste. Zo stimuleerden zij elkaar in hun zorg voor geloof en samenleving. Ben was een goede predikant. In eenvoudige bewoordingen kon hij dieper doordringen tot de kern waar het omgaat. Heel gelaten aanvaardde hij de zaken van het leven. Ook toen zware ziekte hem trof. Tijdig gaf hij aan dat hij zich moest klaarmaken voor de ontmoeting met de Heer. In overgave ontving hij de ziekenzalving, en zong overtuigd mee: “geleid ons door het leven….”. Ben was een rots in de branding van deze schommelende tijd. Zijn geloof maakte hem rotsvast. Niet alleen zijn vrouw Riet, kinderen, kleinkinderen en familie zullen hem missen….. ook wij als parochie. We zullen met grote dankbaarheid hem bij de Heer aanbevelen. Hij moge rusten in vrede bij de Heer. Ben, bedankt voor alles!!  Adieu!!                                            Deken Wilbert van Rens.

NIEUWSBRIEF EN ONLINE MAGAZINE BISDOM

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg? Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief en/of het webmagazine Clavis van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het webmagazine Clavis elke maand. Als u uw naam en mailadres doorgeeft krijgt u het laatste nieuws gratis in uw mailbox.
Wilt u wat meer verdieping? Dan is het bisdomblad De Sleutel misschien iets voor u. Voor maar € 29,- krijgt u elf keer per jaar een kleurrijk magazine thuis gestuurd.

Interesse in een van de drie bladen/nieuwsbrieven of ze alle drie? Geef dan uw naam, e-mail en adresgegevens door aan persdienst@bisdom-roermond.nl.

25 JAAR KOSTER DE HEER TON COLLOMBON

Op zondag 17 december j.l. werd aan onze koster Ton Collombon de bijzondere gouden eremedaille van de RK Kostersbond van de Nederlandse Kerkprovincie uitgereikt op het einde van de Hoogmis bij gelegenheid van zijn 25-jarig kostersjubileum aan onze kerk. De deken memoreerde de bijzondere trouw van onze koster Ton Collombon die hij al die jaren aan onze kerk heeft betoond. Zelfs toen het voor de kerk heel moeilijk werd op financieel gebied en men geen fulltime koster meer kon betalen, bleef Ton op zijn post en nam genoegen met een verminderd salaris. Om al die redenen van trouw en hartelijke verbondenheid werd hij die morgen bijzonder in het zonnetje gezet. De deken spelde hem die bijzondere eremedaille op, terwijl ons kerkkoor heel spontaan het “Lang zal hij leven” inzette en hem zo spontaan hulde bracht om al die verdiensten. Na afloop van de H Mis kwamen nog veel kerkgangers hem feliciteren. Voor de moeder van Ton was er vanzelfsprekend een prachtig bloemboeket. Ton, nogmaals proficiat en nog heel veel jaren in onze mooie kerk. Dit alles ook toegewenst namens het kerkbestuur, collega’s priesters en diakens.

RIDDERORDE VAN HET HEILIG GRAF VAN JERUZALEM

Onlangs zijn 2 personen uit onze kerkgemeenschap van Sittard en omgeving benoemd en opgenomen als lid van deze unieke Ridderorde. Het waren Mevr. Marjo van Helvert-
Willeme uit Nieuwstadt, die in Sittard onze vice-voorzitter is van het Aartsbroederschap H.Hart van Maria (Basiliek) en uit onze parochie van HH Petrus & Michaël Dhr. Mr. Frank
Hage, oud-secretaris kerkbestuur, secretaris Vrienden Zrs Dominicanessen, secretaris Stichting Rector Dieteren, lid Bestuur Banneux, Paredisfonds enz. Dat gebeurde onlangs tijdens een
bijzondere kerkelijke eucharistieviering te Delft.

Met een echte ridderslag en het omhangen van het lint met Jeruzalem-kruis vond de installatie (investituur) plaats op zaterdag 4 november tijdens de pontificale Eucharistieviering met Bisschop A. Hurkmans in de Grote Kerk van Delft. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een kerkelijke werkorde. Vanaf deze plaats wensen wij hen van harte proficiat met deze eervolle benoeming. We hopen dat hun werk veel heil en zegen mag brengen in onze kerk en in het Heilig Land. Als belangrijkste opdracht ondersteunt de Orde geestelijke, charitatieve, culturele en sociale projecten in het Heilig Land. Verdieping van het geloofsleven en onderlinge broederschap zijn – naast de caritas – de pijlers van de Orde. De Orde wordt voor het eerst genoemd in 1103, toen Boudewijn I, koning van Jeruzalem, toestemming gaf om een wacht van ridders in te stellen rond het Heilig Graf. Gedurende vele eeuwen werden pelgrims in Jeruzalem tot ridder van het Heilig Graf geslagen. Het kwam echter niet tot een blijvende en hechte structuur. In 1848 stelde paus Pius IX de orde opnieuw in met als opdracht in het Heilig Land kerken, scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen op te richten en in stand te houden. Momenteel telt de Orde wereldwijd 30.000 edelvrouwen en ridders, van wie 320 in Nederland. De Nederlandse landscommanderije staat onder leiding van de landscommandeur Michael Brenninkmeijer en onder de geestelijke leiding van de

ALS KATHOLIEKEN AFSCHEID NEMEN….

Als katholieken afscheid nemen van een dierbare, doen ze dat bij voorkeur in de kerk. Dat is de plaats, waar we als gelovigen samenkomen als er iets vieren is, maar ook als we verdriet hebben. De kerk is de plaats waar we elkaar steunen en waar we God om kracht kunnen vragen. De kerk is ook de plaats waar we in gelovig vertrouwen gedenken dat de overledene aan een nieuw leven bij God begonnen is.

In onze tijd is het voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Ook niet voor een uitvaart. Parochies maken het regelmatig mee dat mensen, die hun leven lang trouw naar de kerk zijn gegaan, bij hun overlijden zonder kerkelijke uitvaart worden begraven of gecremeerd.  Vaak wordt door de nabestaanden als argument gebruikt dat ze zelf “niet meer zoveel met het geloof hebben”.  Maar daarmee onthouden ze hun overleden vader, moeder of grootouder die wel gelovig was, een belangrijke gebeurtenis: namelijk een kerkelijk afscheid. Bovendien ontnemen nabestaanden die zo redeneren, ook zichzelf de mogelijkheid  om geraakt en getroost te worden door de woorden en rituelen die de kerk daarvoor al eeuwen heeft.

Heeft u wel eens met uw kinderen, kleinkinderen of anderen die kort bij u staan over uw uitvaart gesproken? Wilt u na uw overlijden een kerkelijke uitvaart? Laat het uw nabestaanden nu al weten en laat het de parochie weten. Leg het desnoods op papier vast. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een pastorale wilsverklaring invullen. Binnenkort vindt u in onze kerk folders over dit thema. U mag ook altijd contact opnemen met uw parochiepriester.

Als katholieken afscheid nemen …. doen ze dat samen. Met elkaar en met God.

ONZE KERKEN PROFESSIONEEL GEFOTOGRAFEERD

Mevrouw Diana Nieuwold is eigenaar van, en beheert de internet site kerkfotografie.nl.
Deze site bevat van talloze kerken, kapellen en kloosters zeer professioneel gemaakte foto’s.

Onlangs heeft mevrouw Nieuwold Sittard bezocht en heeft zij ook onze kerken gefotografeerd.
De geweldige resultaten zijn te bewonderen op haar website.

DRAAGT U VLUCHTELINGEN EEN WARM HART TOE!   

Denkt u eraan?? Ga in gedachten met de vluchtelingen mee. Naar zij hebben ook gedachten en overpeinzingen. Het zijn mensen die met hun gedachten vaak nog steeds in hun land van herkomst zitten. Angst hebben voor familie en vrienden die nog op de vlucht zijn. Mensen die hier moeten zoeken naar de basisvoorzieningen. Voor ons is vaak allemaal vanzelfsprekend, maar voor iemand die uit een ander land, andere cultuur en met een andere taal in Nederland komt, voelt het vreemd. En ben je onthand! Hoe vergaat het ons, als we op vakantie de eerste dagen in een ander land onze weg moet zoeken. En dan hebben wijzelf nog gekozen en uitgezocht waar we naar toe gaan. Voor de meeste vluchtelingen is het enorme sprong in het diepe. Ze vluchten weg uit oorlog, geweld en vervolging. Zijn op weg gegaan naar het verre Europa. En hier leven ze dan in een totaal vreemde omgeving.   Grote vraag is nu: Wil jij ze helpen? Wil jij dat maatje zijn dat mensen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving. Hen ondersteunt in het vinden van wat voor ons zo gewoon is. Zo ja, meld je dan aan! Voor info: e-mail: dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl website: www.pausfranciscusgroepen.nl/word-ook-vluchtelingmaatje  Namens Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond   Hub Vossen

JUISTE WILSVERKLARING: EEN FORMULIER “CHRISTELIJKE LEVENSBEËINDIGING” INVULLEN?

Ga naar St.-Michielskerk op de Markt en neem een formulier (in drievoud) mee om deze thuis te bespreken, in te vullen en zo vast te leggen hoe u uw leven in Gods hand legt. Deze actie loopt tot en met zondag 4 september. Waarom deze actie? Onlangs lazen we in de Limburger (26 augustus 2016) dat op 3 september 2016 een landelijk meldpunt ten behoeve van Dag van Wilsverklaring (voor euthanasie) wordt geopend……….  Deze berichtgeving kwam bij veel christenen als “schokkend en verwarrend” over! We hebben meer dan ooit goede geneesmiddelen (en ons land gaat daarin voorop) om de mens te helpen bij een menswaardig levenseinde, zonder pijnen enz. Dat betekent dat euthanasie in de zin van verlichting van menselijk lijden bij de huidige medische geneesmiddelen geheel niet nodig is en ongewenst. Men brengt niet alleen onze ouder wordende generaties en hun families, en verder heel veel christelijke welzijnswerkers in de zorg op een groot dwaalspoor door als overheid dit meldpunt te sanctioneren alsof met deze Dag van Wilsbeschikking er christelijke affiniteit of verwantschap met het christendom te vinden zou zijn. Integendeel: het is ten zeerste strijdig met ons christelijk geloof.  Hoe dapper zou men als politicus zijn als men bijvoorbeeld ouders met kinderen met het downsyndroom zou uitnodigen en hen zou bemoedigen! De RK Kerk wijst zowel naar een menswaardig en heilig begin van mensenleven alsook naar een menswaardig einde van het mensenleven in Gods Hand. “Liever in Gods Hand” sterven dan in de hand van een gecertificeerde medicus die uiteindelijk ”met wettelijke rugdekking” de levensbeëindiging moet uitvoeren. Ik hoor heel wat artsen die niet met deze wetgeving kunnen en willen leven. Je als politicus op de voorgrond plaatsen en menen dat je daarmee een zinvolle bijdrage levert door hierin mogelijke plaatselijke nieuwe beleidslijnen te openen…. werp ik ver van me af. Er zullen altijd mensen blijven bestaan die het Woord van God naar hun hand willen zetten. Dat doen u en ik soms ongemerkt. Maar dan is het de omgeving  –  bijvoorbeeld de kerk – die signalen afgeeft en duidelijk zegt: ho dat kan niet! Maar als je geen correctie accepteert, dan plaats je jezelf boven de wet van God. Daarom steken soms meerdere landelijke en internationale wetten “vijandig” af tegen bepaalde kerkelijke regels die alleen bedoeld zijn om het leven te beschermen zoals de Goede God ons dit heeft toevertrouwd. Door deze o.a. landelijke wetgeving plaatst men zichzelf hoger dan God. Zo hebben we in Nederland een verfoeilijke wetgeving ten aanzien van beginnend en eindigend mensenleven, denk aan abortus, euthanasie etc.

Ik hoop en bid dat vele jonge mensen met hun ouders niet deze (doodlopende) weg inslaan en “rugdekking” gaan zoeken bij deze huidige Nederlandse wetgeving. God wil ons zijn Liefde schenken. Zien we in geloof naar Hem uit! Zijn Hand is een hand van Vrede en Eeuwige Geborgenheid.

Sittard, 27 augustus 2016                                                                                     Deken Wilbert van Rens

Deze wilsverklaring-in-drievoud kan men gratis verkrijgen en thuis zelf invullen en op die plaatsen afgeven waar men erna moet handelen vanuit uw levensopdracht. Wilt u hulp hebben bij het invullen van uw verklaring, bel gerust kantoor deken W. van Rens ( tel nr. 046-4512275). We helpen u graag om het een en ander goed vast te leggen.

Men kan de Wilsverklaring ook downloaden.

Downloaden (DOC, 39KB)

.

Men kan ook persoonlijk met de deken telefoneren of mailen op: pastoriesittard@gmail.com .

MIJN KERK IN BALANS

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans. Het is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, in de tweede helft van januari, de grootste inzamelingsactie van Nederland. Met de actie wordt een beroep gedaan op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.
We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. Geeft u ook? Kijk voor meer info op www.kerkbalans.nl of via de media van uw eigen parochie.

kerkbalans_logo

STEUN DE ZUSTERS DOMINICANESSEN

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat wij in Sittard een nieuwe congregatie van zusters rijker zijn. U hebt dit kunnen lezen in de vele positieve berichten in de media. Misschien heeft u zelfs al met hen kennis gemaakt. Deze zusters, de Dominicanessen van St.-Cecilia uit Nashville USA, hebben zich gevestigd in het klooster in Overhoven. De zusters zijn opgeleid als lerares en gaan zich hoofdzakelijk vanuit ons geloof met onderwijs/educatie bezig houden. Het jeugdige elan en enthousiasme van de zusters heeft een groep parochianen ertoe gebracht de zusters te helpen. Een speciale opgerichte stichting, heeft de afgelopen twee jaren de weg bereid om de komst van de zusters mogelijk te maken. De stichting heeft als doel de zusters daar waar nodig te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de zusters zich blijvend in Sittard zullen vestigen en op termijn in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar zeker de eerste jaren hebben de zusters financiële hulp nodig. Wij verwachten jaarlijkse zo’n
€ 45.000 nodig te hebben. Dit geld is niet alleen nodig voor de eerste noodzakelijke levensbehoeften maar ook voor o.a. verblijfs- en werkvergunningen, energielasten, zorgkosten, mobiliteit en communicatie alsmede onderhoud van het klooster. Dat is ook de reden waarom de stichting deze oproep plaatst. U kunt de zuster steunen door lid te worden van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard en jaarlijks of eenmalig een gift te doen. Alle bijdragen op rekening NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard zijn welkom. We beschikken over de ANBI-status, waardoor giften onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor informatie verwijzen wij u graag naar de website  Tevens nodigen wij u uit om u aan te melden voor de Nieuwsbrief door een email te sturen naar vriendendominicansisters@gmail.com.

KERKBETROKKEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Om het vele werk in onze parochies mogelijk te maken zijn wij op zoek naar kerkbetrokken vrijwillig(st)ers. Inzet kan op velerlei wijzen. Te denken valt o.m. aan het gereedmaken en opruimen van de kerken en kapellen, assisteren bij de mis, en het thuis ophalen en terugbrengen van de priester (waarvoor de reiskosten worden vergoed), het rondbrengen van de ziekencommunie, het uitvoeren van klussen, poetswerkzaamheden, hulp op de administratie enz. Deelname kan naar eigen capaciteiten en mogelijkheden. Geïnteresseerd? Neem dan voor meer informatie contact op met deken van Rens 046-4512275.