Parochie administratie

De parochieadministratie is onder meer verantwoordelijk voor:

  • het parochie secretariaat,
  • het parochieblad,
  • het aannemen en inplannen van de misintenties.

E-mail parochie administratie: kantpastoriesittard@gmail.com

MISINTENTIES

Klik hier voor informatie over en opgave van mistintenties.

PAROCHIEBLAD

Abonneren op het digitaal Blad? Mail uw adres naar: digitaalparochieblad@gmail.com

Lees meer over het parochieblad……….

KERKBIJDRAGEN

Om onze parochie-cluster draaiend te houden is geld nodig, o.a. voor de priesters, de kerkgebouwen, energielasten, het parochieblad enz.
Van iedere parochiaan wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt in deze kosten. Elke bijdrage is welkom (en voor de parochie ook broodnodig), maar om voor vrijstelling van de zogeheten rouw- en trouwdiensten in aanmerking te komen is de minimum kerkbijdrage 130 euro per jaar in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffend kerkdienst of crematorium-aanwezigheid.

Nadere informatie over deelname aan kerkbijdrage en daaraan gekoppelde vrijstellingen kan men nalezen in het bijgevoegde document:

Downloaden (PDF, 542KB)

Parochie                                                                                                                       

IBAN                                                                                                 RSIN nummer

Parochie H. Petrus en H. Michaël:
NL51 INGB 0001 0325 40 of NL98 RABO 0147 6036 76                     2677489

Parochie St. Paulus, Limbrichterveld
NL86 INGB 0003 2686 33 of NL44 RABO 0147 6075 58                    824101406

Parochie H. Bernadette – Baandert
NL07 INGB 0001 5719 73                                                                          2677738

Heilig Hart parochie Overhoven
NL37 INGB 0001 0353 14                                                                         2900439

Basiliek O.L.V. v/h Heilig Hart
NL60 ABNA 0491 9000 39                                                                         4145379

OVEREENKOMST ‘PERIODIEKE GIFT IN GELD’

Wanneer u de jaarlijkse kerkbijdrage volgens een door de belastingdienst voorgeschreven model vastlegt in een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’, dan is deze in zijn geheel voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, in tegenstelling tot een zogeheten ‘gewone gift’. Een dergelijke overeenkomst heeft een looptijd van ten minste 5 jaar achtereen, maar eindigt bij overlijden van de schenk(st)er. Uw kerkbijdrage betaalt u – net als nu – op de bekende bankrekening, maar wel ieder jaar een gelijk bedrag. Dat hoeft niet in een bedrag ineens, maar kan ook in deelbetaling per maand of per kwartaal.

Dit formulier kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl/giften. U klikt dan op: Formulier Periodieke gift in geld. Bij het formulier zit een duidelijke toelichting. U kunt het formulier ook opvragen bij de centrale administratie van ons parochiecluster: Kloosterplein 10, ( 4512275, Email: kantpastoriesittard@gmail.com.

Het formulier dient zowel door de schenker als de parochie ingevuld en ondertekend te worden.

NIEUW IN DE PAROCHIE?

Laat u inschrijven in het kerkregister!
Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:
Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!
Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn.
Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275 of bij mevrouw R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039. Hartelijk dank!

ZIEKENBEZOEK

Wanneer er zieken zijn – thuis, in ziekenhuis of kliniek – die graag bezoek hebben, is het van belang dat de zieke zelf of familieleden of kennissen dit even berichten aan de parochiegeestelijken. U kunt dit telefonisch doen of persoonlijk of middels een briefje in de bus van de pastorie (Kloosterplein 10, tel. 4512275) of van het secretariaat (mw. Gieskens tel. 4519039).
Vanzelfsprekend kunt u ook een e-mail sturen aan de parochieadministratie (zie boven).

ZIEKENZALVING OF OVERLEDEN
Neem dan contact op met:

– de pastoor-deken Merkx, Kloosterplein 10, tel. 046-4512275 of
– kapelaan Guerrero, Kloosterplein 10, tel. 06-19561396 of
– pastoor Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107, tel. 046-4008960.
– diaken Fleischeuer. tel. 046-4528072.


MISSTIPENDIA EN GESTICHTE JAARDIENSTEN

De diocesane Financiële Commissie heeft de volgende adviestarieven voor parochies inzake misstipendia en kerkbijdrage vastgesteld.

Tarieven kerkelijke vieringen vanaf 1 januari 2023 vastgesteld door het bisdom

 Leesmis (door de week)  €   15,-
 Eucharistieviering op zaterdag of zondag  €   30,-
 Jubileumdiensten buiten de reguliere zaterdag- of zondagdiensten  € 325,-
 Uitvaart  € 500,-
 Huwelijksmis  € 500,-
 Bijdrage voor begeleiding naar crematorium voorafgaande aan een kerkdienst  € 100,-
 Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 500,-

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum-kerkbijdrage hebben betaald.
Deze minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,– voor 2018. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Stichtingen bieden de mogelijkheid om met een eenmalige bijdrage voor een periode van vijf, tien of twintig achtereenvolgende jaren jaardiensten voor overledenen vast te leggen.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

  •   5 jaar €   75,00
  • 10 jaar € 150,00
  • 20 jaar € 275,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

  •   5 jaar € 150,00
  • 10 jaar € 300,00
  • 20 jaar € 600,00

RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl . Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek ‘Informatie’ vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.