Kerkbestuur

Kerkjuridisch wordt elke parochie bestuurd door een kerkbestuur.
Het kerkbestuur ondersteunt de parochiegeestelijken, t.w. de pastoor en kapelaan, bij de dagelijkse gang van zaken zoals het onderhouden en restaureren van de (kerk-)gebouwen, de financiën, het optreden als werkgever (waaronder koster, dirigent, organist en huishoudelijk hulp), het aangaan van verbintenissen, enzovoort.
kerkbestuurDe pastoor vervult altijd de functie van voorzitter. Voor de andere functies, zoals secretaris, penningmeester, technische zaken worden parochianen benaderd en voorgedragen. Het spreekt vanzelf dat de kerkbestuurleden van onbesproken gedrag dienen te zijn.

De kerkbestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop. Daarna kan herbenoeming voor eenzelfde periode plaatsvinden  Met toestemming van de bisschop kan deze periode nog eenmaal verlengd worden. Daarna dient het kerkbestuurslid af te treden.
In 2001 zijn de binnenstadparochie en de parochies van Limbrichterveld en Baandert gefuseerd. In 2014 is daar de parochie H. Hart van Jezus (Overhoven) aan het cluster toegevoegd. Per 1 januari 2017 is ook de parochie van de H. Gemma (Sanderbout) toegevoegd.
Deze vijf parochies worden bestuurd door één kerkbestuur.

Voor inlichtingen: pastoor-deken R. Merkx, tel. 046 – 4512275