Kerkenwachtgilde

Het ontstaan van het Kerkenwachtgilde.

Tegen het einde van de tachtiger jaren was het door diefstal en wangedrag onmogelijk geworden de kerken van de Sittardse binnenstad nog langer onbewaakt open te houden. Dit was voor veel bewoners van de binnenstad een trieste zaak omdat het dagelijks bezoekje aan een van de binnenstad kerken nu niet langer meer mogelijk was. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen werd er 11 december 1991 op instigatie van Deken B. Janssen zaliger door enkele leden van het Acolieten College Sanctus Petrus het Kerkenwachtgilde Sittard opgericht.

Door de Petrusacolieten werden vrienden en kennissen aangezocht om zich op te geven als lid. Nadat zich ongeveer 30 nieuwe leden hadden aangemeld, werd de officiële oprichtingsvergadering gehouden. Op die vergadering werd ook een bestuur gekozen nl. Baer Smit als voorzitter (Gildedeken) en Fer Mennens zaliger als secretaris-penningmeester. Op deze oprichtingsvergadering werd besloten dat de leden van het Kerkenwachtgilde niet alleen de binnenstad kerken zouden bewaken maar ook bezoekers zouden gaan rondleiden. Hub Geurts, voormalig voorzitter van VVV Sittard, zorgde voor les- en documentatiemateriaal en gaf cursussen gedurende de daaropvolgende maanden. Op die manier werden de gildeleden degelijk voorbereid op hun taak. Een en ander beviel de gildeleden zo goed, dat al spoedig door mond-tot-mond reclame het ledental aangroeide tot ongeveer 50. Per 1 mei 1992 werd gestart.

Het logo van het Kerkenwachtgilde Sittard.

Hoe is een en ander geregeld ?

Men wordt ingezet als koppel. Dit om meerdere redenen. In de niet drukke tijden is het plezieriger met tweeën te zijn. In geval van drukte kan één persoon altijd achter in de kerk de wacht houden terwijl de ander al vertellend rondloopt. Begin van het jaar ontvangen de leden een enquêteformulier waarop ze de dagen en tijden kunnen invullen dat ze willen dienst doen. En met wie ze dat samen willen op hun ochtenden c.q. middagen. Tevens geven ze dan aan het aantal diensten dat ze willen draaien. Al deze gegevens worden verwerkt in een zogenaamd Plan van Inzet, dat de leden vóór 1 mei ontvangen. Mocht een lid verhinderd zijn om zijn dienst te doen dan is de afspraak dat men zelf voor een vervanger zorgt.

Wat doet het Kerkenwachtgilde nog meer?

Het Kerkenwachtgilde:

  • bewaakt de Sint Michielskerk op 19 maart;
  • bewaakt de Sint Rosakapel op de zondagmiddagen in de maand augustus en de Michielskerk op Sint Rosazondag na afloop van de processie;
  • neemt deel als groep aan de Sacraments- en de Sint Rosaprocessie;
  • werkt mee op de jaarlijkse Monumentendagen en neemt de binnenstad kerken voor zijn rekening;
  • bewaakt op 25 en 26 december de kerststallen van de binnenstad kerken;
  • leidt op verzoek klassen rond in de kerk.

Nog enkele bijzonderheden:

De bezoekers krijgen de kans hun op- of aanmerkingen in het zogenaamde gastenboek te noteren. Hier staan vaak verrassende ontboezemingen in. Ook is in de afgelopen jaren gebleken dat onze binnenstad kerken door bezoekers van over de gehele wereld worden bezocht; en deze bezoekers zijn steeds vol lof over onze prachtige kerken. Het totaal aantal bezoekers aan de Sittardse kerken bedraagt ca. 15.000 per jaar. Dit is exclusief de gelovigen die de dagelijkse en wekelijkse eucharistievieringen en/of de maandelijkse Open Kerk activiteit  bezoeken.

Gilde-activiteiten:

Het gilde verricht zijn werkzaamheden a.v.:

Gedurende de maanden mei tot en met september:

  • Van dinsdag tot en met zaterdag telkens van 14.00 – 16.00 uur.
  • Op donderdagmorgen en zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.

Er worden de volgende vergaderingen gehouden:

Medio april de jaarvergadering met een of andere activiteit. Dit is meer een soort tref om elkaar te ontmoeten en het benodigde nieuws uit te wisselen. Tevens de startvergadering waarin de afspraken voor het nieuwe seizoen gemaakt worden. Na het seizoen een vergadering. die meestal uitmondt in een gezellige middag.

Nieuwe Leden

Onze leden zijn allemaal vrijwilligers maar beseffen heel goed dat als iemand vrijwilligerswerk doet dit geen vrijblijvend gebeuren is maar dat het gilde op hem / haar moet kunnen rekenen. Binnen het gilde heerst er een gezellige en kameraadschappelijke sfeer. Het Gilde kent geen ledencontributie. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Mocht u onze gelederen willen versterken neem dan contact op met een van de hieronder vermelde bestuursleden.

Contact

Mevrouw Y. Cartigny, Rijksweg Zuid 115, 6134 AA Sittard. Telefoon: 06 33009189