Catechesekring

De Catechesekring Dekenaat Sittard (C.D.S.) is in 1997 opgericht om parochies te ondersteunen op catechetisch gebied.
Voor de aangesloten parochies biedt C.D.S aan:

 • voorbereiding van ouders op het doopsel;
 • coördinatie van catechese projecten en geloofsbijeenkomsten;
 • desgewenst ondersteuning van parochies op gebied van catechese, bijv. individuele voorbereiding op de drie initiatie sacramenten: doopsel, communie en vormsel.

Op deze manier probeert C.D.S. enerzijds de taken van de parochiepriesters te verlichten en anderzijds geloofsverdieping en -verbreding aan te reiken voor diegene die verlangen de levende God te ontmoeten en hun geloofskennis uit te breiden.

Leden Catechesekring Dekenaat Sittard:
In C.D.S. nemen de volgende personen deel:

 • Pastoor M. Otto, voorzitter
 • Kapelaan J. Guerrero
 • Mevr. A. Verboord, secretaris
 • Dhr. J. Friederichs, penningmeester
 • Dhr. Sluijsmans
 • Dhr. B. Scholte, doopcoördinator

Sacramenten:
De Katholieke Kerk kent 7 sacramenten die door Christus zijn ingesteld. De sacramenten zijn specifieke banden met Christus en raken alle fasen en belangrijke momenten in het leven van de christen; zij brengen het geloofsleven van de christen tot ontstaan en groei, verlenen genezing en zending. De 7 sacramenten zijn:

 • de 3 sacramenten van de initiatie: doopsel, eucharistie (heilige communie) en vormsel;
 • de 2 sacramenten voor de opbouw van de geloofsgemeenschap: huwelijk en wijding en
 • de 2 sacramenten, die versterkend en genezend werken: biecht en ziekenzalving.

De sacramenten vormen een zichtbare band met God. Heel ons leven is een op weg gaan met God. Het zijn als het ware liefdesontmoetingen tussen God en de mens. God verlangt de mens te ontmoeten en de mens verlangt God te ontmoeten. God wil ons bijstaan in ons leven en geeft ons hiervoor zijn genade als een geschenk. Deze blijde boodschap wil C.D.S. uitdragen binnen onze parochies.

Vrijwilligers
De Catechesekring Dekenaat Sittard is steeds op zoek naar mensen die interesse hebben en bereid zijn zich in te zetten voor catechese, voorbereiden op de sacramenten, organiseren en geven van geloofsvorming. U kunt hiervoor contact opnemen met onderstaande personen.

Algemene informatie over de Catechesekring Dekenaat Sittard:
Voor meer informatie over C.D.S. kunt u zich wenden tot mevrouw Anneke Verboord.
U kunt haar bereiken tijdens openingsuren van parochiecentrum in Overhoven: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard tel 4583023
Haar mailadres is: averboord@hotmail.com
Alsmede de heer Ben Scholte, tel. 046 – 4519139. Zijn mailadres is: bjscholte@hotmail.com