RK Armbestuur

Rooms Katholiek Armbestuur te Sittard
Postbus 441, 6130 AK Sittard

Het RK Armbestuur is een publiek kerkelijke rechtspersoon.
KvK-nummer: 74921886
RSIN nummer: 002901390

DOELSTELLING

De vereniging ‘Het Rooms Katholiek Armbestuur te Sittard’ is een bijzondere vereniging van weldadigheid, uitsluitend bestemd tot een voortdurende verzorging van R.K.-behoeftigen en staande onder toezicht van de bisschop van Roermond.
(Artikel 1 van de statuten, 1916)

In 2014 is dit opnieuw geformuleerd:
Het Rooms Katholiek Armbestuur Sittard stelt zich ten doel om door middel van donaties financiële nood te lenigen bij natuurlijke personen en bij hoge uitzondering, dit ter beoordeling van het voltallige bestuur, rechtspersonen, teneinde op eenmalige en structurele wijze een helpende hand in deze financiële nood te bieden.

RK AB

BELEIDSPLAN

Werkwijze

Het Rooms Katholiek Armbestuur Sittard tracht haar doel te bereiken door het onderhouden van contacten met personen en maatschappelijke organisaties die nauw betrokken zijn bij hen die in financiële nood verkeren dan wel in een dergelijke situatie dreigen te geraken.

Tevens tracht zij haar doel te bereiken door het beoordelen van door deze organisaties ingediende financiële hulpvragen aan de hand van door het bestuur vastgestelde criteria, uitmondend in een afwijzing dan wel een toekenning.

Middelen

Het Rooms Katholiek Armbestuur Sittard betrekt haar middelen uit een financiële reserve gevormd door opbrengsten van in het verleden verkregen erfenissen, legaten en donaties, deels bestaande uit gronden en de daaruit voortvloeiende pachtopbrengsten en tegenwoordige schenkingen en het beheren ervan.

BESTUURSAMENSTELLING

Het bestuur bestaat uit zes leden die worden benoemd en ontslagen door de bisschop van Roermond. Minstens één geestelijk is hiervan lid en wordt voorgedragen door de pastoor-deken van Sittard. De bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

ACTIVITEITEN 2018

In 7 bestuursvergaderingen zijn de lopende zaken en de binnengekomen steunverzoeken behandeld.

FINANCIEEL OVERZICHT 2018

 2018 2017
Baten
Claim Fortis
792
Dividenden effecten
3.528
Koerswinst
 19.543
Rente banktegoeden
282
Pacht
7.354
7.280
8.146 
30.633
Lasten
Koersverlies 37.725
Donaties en giften 7.600
10.061
Administratie en secretariaat 1.585  1.621
Bankkosten 405
255
Waterschapslasten 584
433

Bestuurs- en vergaderkosten

(* incl. jubilea)

* 1.068 648
Overige kosten
48.967
13.018
Resultaat -/- 40.821 17.615

BUDGET 2019

Voor 2019 is een budget voor steunverzoeken van € 23.000 bepaald.

PRIVACYVERKLARING

Voor het R.-K. Armbestuur geldt de onderstaande privacyverklaring:

Downloaden (PDF, 494KB)