RK Armbestuur

Rooms Katholiek Armbestuur te Sittard
Postbus 441, 6130 AK Sittard

Het RK Armbestuur is een publiek kerkelijke rechtspersoon.
RSIN nummer: 002901390

 

DOELSTELLING

De vereniging ‘Het Rooms Katholiek Armbestuur te Sittard’ is een bijzondere vereniging van weldadigheid, uitsluitend bestemd tot een voortdurende verzorging van R.K.-behoeftigen en staande onder toezicht van de bisschop van Roermond.
(Artikel 1 van de statuten, 1916)

In 2014 is dit opnieuw geformuleerd:
Het Rooms Katholiek Armbestuur Sittard stelt zich ten doel om door middel van donaties financiële nood te lenigen bij natuurlijke personen en bij hoge uitzondering, dit ter beoordeling van het voltallige bestuur, rechtspersonen, teneinde op eenmalige en structurele wijze een helpende hand in deze financiële nood te bieden.

RK AB

 

BELEIDSPLAN

Werkwijze

Het Rooms Katholiek Armbestuur Sittard tracht haar doel te bereiken door het onderhouden van contacten met personen en maatschappelijke organisaties die nauw betrokken zijn bij hen die in financiële nood verkeren dan wel in een dergelijke situatie dreigen te geraken.

Tevens tracht zij haar doel te bereiken door het beoordelen van door deze organisaties ingediende financiële hulpvragen aan de hand van door het bestuur vastgestelde criteria, uitmondend in een afwijzing dan wel een toekenning.

Middelen

Het Rooms Katholiek Armbestuur Sittard betrekt haar middelen uit een financiële reserve gevormd door opbrengsten van in het verleden verkregen erfenissen, legaten en donaties, deels bestaande uit gronden en de daaruit voortvloeiende pachtopbrengsten en tegenwoordige schenkingen en het beheren ervan.

 

BESTUURSAMENSTELLING

Het bestuur bestaat uit zes leden die worden benoemd en ontslagen door de bisschop van Roermond. Minstens één geestelijk is hiervan lid en wordt voorgedragen door de pastoor-deken van Sittard. De bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

ACTIVITEITEN 2017

In 8 bestuursvergaderingen zijn de lopende zaken en de binnengekomen steunverzoeken behandeld.

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

 2017 2016
Baten
Dividenden effecten
3.528
3.789
Koerswinst  19.543
 9.755
Rente banktegoeden
282
6.031
Pacht
7.280
7.097
 30.633
26.672
Lasten
Donaties en giften
10.061
8.260
Administratie en secretariaat
1.621
 1.569
Bankkosten
255
1.258
Waterschapslasten
433
450
Bestuurs- en vergaderkosten  648 185
Overige kosten 1.316
13.018
13.038
Resultaat 17.615 13.634

BUDGET 2018

Voor 2018 is een budget voor steunverzoeken van € 23.000 bepaald.

PRIVACYVERKLARING

Voor het R.-K. Armbestuur geldt de onderstaande privacyverklaring:

Downloaden (PDF, 494KB)