RK Armbestuur

Rooms Katholiek Armbestuur te Sittard
Postbus 441, 6130 AK Sittard

Het RK Armbestuur is een publiek kerkelijke rechtspersoon.
KvK-nummer: 74921886
RSIN nummer: 002901390

DOELSTELLING

De vereniging ‘Het Rooms Katholiek Armbestuur te Sittard’ is een bijzondere vereniging van weldadigheid, uitsluitend bestemd tot een voortdurende verzorging van R.K.-behoeftigen en staande onder toezicht van de bisschop van Roermond.
(Artikel 1 van de statuten, 1916)

In 2014 is dit opnieuw geformuleerd:
Het Rooms Katholiek Armbestuur Sittard stelt zich ten doel om door middel van donaties financiële nood te lenigen bij natuurlijke personen en bij hoge uitzondering, dit ter beoordeling van het voltallige bestuur, rechtspersonen, teneinde op eenmalige en structurele wijze een helpende hand in deze financiële nood te bieden.

BELEIDSPLAN

Werkwijze

Het Rooms Katholiek Armbestuur Sittard tracht haar doel te bereiken door het onderhouden van contacten met personen en maatschappelijke organisaties die nauw betrokken zijn bij hen die in financiële nood verkeren dan wel in een dergelijke situatie dreigen te geraken.

Tevens tracht zij haar doel te bereiken door het beoordelen van door deze organisaties ingediende financiële hulpvragen aan de hand van door het bestuur vastgestelde criteria, uitmondend in een afwijzing dan wel een toekenning.

Middelen

Het Rooms Katholiek Armbestuur Sittard betrekt haar middelen uit een financiële reserve gevormd door opbrengsten van in het verleden verkregen erfenissen, legaten en donaties, deels bestaande uit gronden en de daaruit voortvloeiende pachtopbrengsten en tegenwoordige schenkingen en het beheren ervan.

BESTUURSAMENSTELLING

Het bestuur bestaat uit zeven leden die worden benoemd en ontslagen door de bisschop van Roermond. Minstens één geestelijk is hiervan lid en wordt voorgedragen door de pastoor-deken van Sittard. De bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

ACTIVITEITEN 2020

In vijf bestuursvergaderingen zijn de lopende zaken en de binnengekomen steunverzoeken behandeld.

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

 2019 2020
Baten
Koerswinst 105.959 35.041
Verkoop grond 25.580 0
Pacht 10.106 9.643
Totaal 141.645  44.684
Lasten
Koersverlies
Donaties en giften 12.400 13.900
Administratie en secretariaat 341 274
Bankkosten 332 376
Waterschapslasten 702 830
Bestuurs- en vergaderkosten 145 262
Totaal 13.920 15.642
Resultaat 127.725 29.042

BUDGET 2021

Voor 2021 is een budget voor steunverzoeken van € 25.500 bepaald.

PRIVACYVERKLARING

Voor het R.-K. Armbestuur geldt de onderstaande privacyverklaring:

R.-K. Armbestuur,
gevestigd aan Postbus 441, 6130 AK Sittard,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.rk-kerken-sittard.nl/?page_id=741 Postbus 441 6130 AK Sittard +31 6 53744581
Henk Reinders is de Functionaris Gegevensbescherming van R.-K. Armbestuur. Hij is te bereiken via secretaris.rk.armbestuur@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
R.-K. Armbestuur verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hjmreinders@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
R.-K. Armbestuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – R.-K. Armbestuur verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
R.-K. Armbestuur neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R.-K. Armbestuur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
R.-K. Armbestuur bewaart geen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
R.-K. Armbestuur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
R.-K. Armbestuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.-K. Armbestuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hjmreinders@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

R.-K. Armbestuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
R.-K. Armbestuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hjmreinders@outlook.com.